A16:90                 Notarum explicatio.                                                                               Tunnor. Cappar. Sommarlass.

              Myrby.

   Består af 3 hemman, 3 mantahl 15 öhres landh.
A. Hafwer eena åhrs uthsäde uti lillgierde af swekligh mojord till hela byen, 13 tunnor 16 kappar.
AB. I samma gierde af lerjord,                                                                    6 tunnor 24 kappar.
AC. Ähr och dertill 3 tunnelandh oduglig ååker som sompt ligger igen och lijten uppen fart.
AD. Uthi norgierde lerjordh,                                                                       4 tunnor 16 kappar.
B. Andra åhretz uthsäde leerjordh,                                                              5 tunnor.
BC. Uthi samma gierde grundh mojordh ibland stenbackar,                       21 tunnor 19.
   Deras wreter finnas under egen nampn.
C. Hööslagh till heela byen som består af små starr med tufwor,                   27 lass.
D. Lillengien och af små starr,                                                                        9 lass.
                   Grannarna.
1. Johan Larsson, 1 mantahl 5 öhreslandh.
   Eena åhrs uthsäde af swekligh mojordh i lillgierde,                                     4 tunnor 6 kappar.
   Dito leerjordh,                                                                                          2 tunnor 2 kappar.
   Dito i norrgierde leerjordh,                                                                       1 tunna 16 kappar.
   Andra åhrs uthsäde leerjordh,                                                                   1 tunna 21 1/3.
   Uthsäde uthi samma gierde af grund moojordh,                                         7 tunnor 6 1/3.
   Mojordh uti hagen,                                                                                                20 kappar.
   Torpwreten leerjordh,                                                                               1 tunnor.
                                                                                  Åhrligit uthsäde,                                   9. 11 5/6.
   Hööslagh på både engiarna,                                                                       12 lass.
   Uthagen,                                                                                                      2 lass.
2. Joen Larsson, lijka skatt och öhretahl.
   Uthsäde till både åhren,                                                                                                       9.  1 5/6.
   Hööslagh in alles,                                                                                                                                  14.
3. Staffan Johansson och lijka skatt                                                                                        9.  1 5/6.
   Hööslagh in alles,                                                                                                                                  14.
   En wreet af leerjordh,                                                                                1 tunna.
   Een wreet af mojordh,                                                                               1 tunna.
4. Till denne by finnes ingen skough utan allenast lijtet wedebrandh, mycket
   trångh muhlbete.