A16:91(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Järstena
by.


(Karttext:)
Lönsåker och Karcksta egor mötha.
Dahlmyra egor mötha på denne sijdan.
Uthmarken.
Ödes åker.
Lundby egor mötha.
Linda.
Linda.
Tibble egor mötha här.
Kål täpa.
Järstena by.
   Desse 2:ne fierdedeels hemman no 4, 5,
   säges fordom hafwa legat till
   Jerstena by för torpställen, hwilka
   hafwa sina egor innom Järsteena
   bys rågång som dhe hafwa uthwijst.
   Äro altså nu förtijden bemälte hemman
   indelte.
Linda.
Kåltäp.
Soldat stuga.
Wägen åth Enkiöping.
Soldat åker.
Gammalt gålsto.
Wägen åth Breedz qwarn.
Hagby egor mötha på denna sijdan.
Mählby egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julyo anno 1688
af
Hans Barckhus.