A16:92Litter.                    Notarum explicatio.                                                   Cappa.    Åhrligit.   Höö.
                                                                                                                     tunor.     uthsädhe. sommar lass.
   Jerstenaby består af 3:ne cronehemman af 24 öresland.
A. Hafwer åker det ena åhret af leerjordh, till                                             33. 24.
B. Der sammastädes sijdländig swartmylla uptagen af engzwall,                    6. 24 3/4.
                      Giör till hopa,                                                                      40. 18 3/4.
C. Ähr en uthjordh i samma gärde om 2 3/4 tunna som 2:ne bönder i byn
   possiderar och ger serdeles uthlagor för den samma men intet weeta
   dhe huru stort öretahl hon hafwer.
D. Är en uthjordh till Tibble i samma giärde som säges wara 2 öresland.
E. Andra åhrs uthsäde af leerjordh, till                                                        28. 21 5/8.
F. Blålera i dito gärde,                                                                                 1. 13 1/2.
G. En wreet af sijdländig swartmylla som hörer till samma
   åhret, optagen af engzmarck,                                                                   11. 13.
                        Giör till hopa,                                                                     41. 16 1/8.
H. Engarna, Jählmyra engen af måssbottn och en deel hårdwall,                                                                60 3/4.
J. En eng wäster om byn af dybottn och en deel måssbottn, till                                                                  16 1/2.
K. En lijten eng på uthmarken, kiär engen benembd, af måss
   och en deel fräken bottn, till                                                                                                                    7 1/2.
                        Giör till hopa,                                                                                                                   84 3/4.
L. Äro beteshagar till heela byn af medelmåtig beet medh små
   granbuskar öfwer wäxt.
M. Är en lijten hummelgårdh till heela byn.
N. Äro kalftäppor till byn af medelmåtig beet,
   Uthmarken till denne by består af granbuskar att dhe
   kunna intet hafwa hwarken wedebrand eller giärdzle-
   fång. Nogot muhlbete, hwilket af 2:ne fierdedeels hemman
   och häfdas, hafwandes ingen skildnat på skogen mellan
   sig och Järstenarna. Inga flere lägenheeter.
                       Grannarna.
No 1. Olof Matsson, cronehemman 1, á 8 öresland. Hafwer åker det ena åhret af leer-
   jordh 11 tunnor 8 cappar, sijdländig swartmylla i dito giärdhe 2 tunnor 8 11/12 cappar, giör 13. 16 11/12, andra
   åhrs uthsädhe af leerjordh 9 tunnor 17 21/24 cappa, blåleera i samma giärde 15 1/6 cappe,
   sijdländig swartmylla optagen af engzmarkte 3 tunnor 25 2/3 cappa, en wreet på
   uth marken af swartmylla 1 tunna 18 cappar, giör tillhopa 15 tunnor 27 1/12 cappar, åhrligen, 14. 22.
H. Hööslag i Juhlmyra engen af måssbottn och en deel hårdhwall, till                                                          20 1/4.
J. En eng wäster om byn af dy och en deel måssbottn,                                                                                 5 1/2.
K. Kiär engen af måss och en deel fräkenbottn,                                                                                           2 1/2.
                         Giör till hopa,                                                                                                                   28 1/2.
2. Gustaf Andersson, cronehemman 1, á 8 öresland. Ena åhret af leerjordh 11 tunnor 28 cappar,
   sijdländig swartmylla i samma giärde 2 tunnor 8 11/12 cappar, en uthjordh i dito giär-
   de 1 tunna 12 cappar, giör till hopa 14 tunnor 28 cappar, andra åhret leerjordh
   9 tunnor 17 21/24 cappa, blåleera 15 1/6 cap, sijdländig swart mylla i wreeten
   som är af engen optagen 3 tunnor 25 2/3 cappa, en wreet på uthmarken 8 cappar,
   giör till hopa 14 tunnor 1 1/5 capa, årligit uthsädhe,                                                                  14. 14 1/64.
   Lijka mycket i engarna som den föregående.
3. Erich Hansson, cronehemman 1, á 8 öresland. Lijka mycket i åker och eng som
   den näst föregående, allenast denne har en wreet på uthmarken
   som är 4 cappar större.