A16:96Litter.                      Notarum explicatio.                                                            Tunnor. Åhrligit.  Höö.
                                                                                                                              cappar. uthsäde.  sommar lass.
   Fröszwij består af ett enstacka skattewrakz hemman under Måhlhammar á 16 öresland,
   som skall wärderas till konglig maijtt och cronan, hwilket åbos af bonden
   Essbiörn Bengdtson.
A. Uthsäde ena åhret i södergiärde af leerjordh något magert upp wijdh nora ändan,  13.  3.
b. Andra åhret i söder giärdet, leerjordh något löngrunt millan bakarna,                      12. 28.
                           Åhrligit uthsäde,                                                                                        12. 31 1/2.
C. Engarna, stoorengen af hårdhwall mäst öfwer tufog, till                                                                     20.
D. Lillengen af hårdhwall, till                                                                                                                   8.
E. Stora skogzengen af måssbottn,                                                                                                       10.
F. En rödning straxt der bredhwijdh, som kallas blåbärs måssan och
   består af grof starrbottn, till                                                                                                                 4.
                            Giör till hopa,                                                                                                           42.
G. En hummelgårdh.
   Uthmarken till detta hemman är något bärgugh och består af medelmåtigt
   muhlbete af hårdhwall såmblig ständz något liungmarck, dher
   hoos är och bewäxt medh tallskogh och något gran, att bonden
   kan hafwa weedh och gierdzle, något ung timber skogh.
   Lijtet fiske i Nyqwarns ahn1. Inga flere lägenheeter till hem-
   manet, alenast no 1 ett torp liggandes på bondens hagställe
   som nu han intet hagställe för torpet skull hafwer, ey heller
   der uthaf hafwer något gangen2 af orsak dett gör dagzwarken3
   till Måhlhammar.  a. Hafwer uthsäde ena åhret af skogzjordh 2 tunnor 4 cappar.
   b. Andra åhret af dito jordhmon 1 tunna 6 cappar, åhrligit uthsäde,                                     1. 21.
   c. En lijten täppa af måssbottn,                                                                                                           1/4.

________________
1Fel för åhn.
2Fel för gången.
3Fel för dagzwärken.