A16:98Litter.                   Notarum explicatio.                                           Cappar.  Åhrligit.  Höö.
                                                                                                           tunnor.   uthsäde.  sommar lass.
   Skinna består af 2:ne grannar och en uthjordh á 16 öresland.
A. Åhrs uthsäde af leerjordh något moblandad,                                     18.
B. Lööslänna i samma giärden,                                                                1. 16.
                  Giör till hopa,                                                                      19. 16.
C. Andra åhret af leerjordh,                                                                  15. 14.
D. Leermylla i samma giärde,                                                                  4. 16.
                  Giör till hopa,                                                                      19. 30.
E. Uppengen af skarp hårdhwall,                                                                                       40.
F. Måssbottn i samma eng,                                                                                                20.
                  Giör till hopa,                                                                                                  60.
   Gierdz höö på linder och dijken,                                                                                       6.
                   Höö in alles,                                                                                                   66.
G. Hafwa dhe warsin lijten haga af godh beet, dher emoth ligger uthjordens
   haga mäst ödhe till giärdet, hafwer intet mehra intagit än een
   lijten tappa1.
H. Uthmarcken till denna by är fast ringa och består af en lijten skallug
   backe åfwan för hagarna att dhe intet kunna hafwa nödtorf-
   tigt muhlbete på sina egor, såframpt dhe icke få släppa sin
   boskapp på andras der intill gränsande egor. Inga flere
   lägenheeter.
                          Grannarna.
No 1. Zachris Steenson, frälsehemman 1/2 under Måhlhammar á 5 öreesland,
   skall wärders till cronan.
A. Hafwer uthsäde ena åhret af samma jordhmon som åfwan nämbdt är,  6.  3.
C. Andra åhret,                                                                                       6.  7 3/8.
                           Åhrligit uthsäde,                                                                        6.  5 3/16.
                           Hööslag,                                                                                                20 5/8.
No 2. Erich Erson, Danwijkz hemman 1 á 6 öresland.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                             7. 10.
C. Andra ahret2,                                                                                     7. 15 2/8.
                            Åhrligit uthsäde,                                                                       7. 12 5/8.
                            Hööslag till,                                                                                          24 6/8.
No 3. Uthjorden till Trogstadh som torparn Larss Andersson brukar
   och åbor ett torp på uthjordens hagställe. Der emoth uthjordz tompten
   står öde, hafwer i byn 5 öresland. Lijka mycket i åker och eng
   medh den första._____________
1Fel för täppa.
2Fel för åhret.