A16:100                   Notarum explicatio.                                                     Cappar.  Åhrligit.  Höö.
                                                                                                           tunnor.    uthsäde. sommar lass.
   Åby som bonden Matz Tohlsson åbor.
A. Åhrs uthsäde af leerjordh,                                                              19.   4 1/4.
B. Andra åhrs uthsäde af leerjordh,                                                       9. 18 1/3.
                                             Åhrligt uthsädhe,                                                 14. 11 7/24.
C. Ett engzstycke af skarp hårdhwall i Enkiöpingz stooreng belägen,                                     8.
   denne by skall skiftas men man har änu intet wist beskedh om
   öretahlet mer än i cronones jordhbok 1/2 hemman á 5 1/2 öresland, dess
   uthan pratenderar capplan en kyrkio uthjordh á 2 öresland.
   Item Nybyholm ett halft hemman men weeta intet sitt öhretahl
   till wijssa efter heela byn har warit öde och alla skiffterna
   rubbade, ey heller finnes några tomptrån igen, dy är skifft-
   ningen ännu till bakasatt.