A16:102b(Beskrivning vänstra sidan:)
   Utdrag af landtmätare Lefflers chartebeskrif-
   ning som jemte 1740 års skattläggning på crono-
   hemmanen i Uddala by blifwit til landtmäteri-
   contoirets öfwerseende communicerade, nembligen.

Nummer.                                                                              Utsäde.           Höbord.
                                                                                       tunnor. cappar.  1:a grad. 2:a grad.
                                                                                                                     lass.        lass.
   Anmärkningar wid ofwanstående chartebe-
   skrifning,/  nembligen landtmätare Barckhuses af
   år 1689 / giorde af samtelige skattläggningsmanar-
   ne wid Uddala hemmanens skattläggnig den 28
   augusti 1740.
   Utsädet är eij til sina grader afskilt hwarföre
   efter skiedt försök giordes följande fördelning.
        Årliga utsädet är i byns åkergiärden
        27 tunnor 14 cappar, deraf.
        Af 2:a graden,                                                              9.  4 2/3.
        Af 3:e graden,                                                              9.  4 2/3.
        Af 4:e graden,                                                              9.  4 2/3.
   Torpwretarne äro intet på hemmanen beräkna-
   de, hwaraf blifwer til byn årligt utsäde i 4:e graden,            2. 17.
   Af by engarne hårdwallshö,                                                                     13.
   Dito starrwall,                                                                                                         44.
   Af engen wid Lurbo torp hårdwall,                                                            4.
     Hwarefter blifwer följande reparti-
     tion granarna emellan.
1. 10 öresland åhrligen i byns giärden och hö in alles,         10. 13 33/79.       6 36/79.    16 56/79.
                Deraf.
         Af 2:a graden,                                       3. 15 3/16.
         Af 3:e graden,                                       3. 15 3/16.
         Af 4:e graden,                                       3. 15 3/16.
       Af torpwretarna i 4:e graden,                       30 3/4.
2. Äger lika med föregående.
3. 6 1/3 öresland, årligen byns giärden och hö in alles,           6. 19 13/79.       4 7/79.      10 46/79.
                Deraf.
          Af 2:a graden,                                      2.  6 3/8.
          Af 3:e graden,                                      2.  6 3/8.
          Af 4:e graden,                                      2.  6 3/8.
       Af torpwretarna i 4:e graden,                      19 1/2.
   Utjorden som detta sidstnämde hemman här ofwan påföres i
   Skillingsgiärdet nyttias nu mera intet derunder, utan
   skall wara apart skattlagd och brukas af en annan åbo
   som den och til skattekiöpt.
              Verte.


(Högra delen:)
Litter.                  Notarum explicatio.                                                   Kappar.  Åhrligit.  Höö.
                                                                                                                 tunnor.    uthsäde.  sommar lass.
   Uddahla består af 2 1/2 hemman á 26 1/3 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i söder giärdet mager leerjordh som till en deel
   ligger i fast linda och en deel upkördt, är och något löngrunt up i backarna, 26. 12.
B. Andra åhret i norgiärdet, leerjordh medh en deel lönsteenar millan
   backarna, af hwilket giärde ligger och något i fast linda,                              27. 24.
C. Mojordh i dito giärde,                                                                                   24.
                  Giör till hopa,                                                                             28. 16.
D. Engarna, byengen af måssbottn 28 sommar lass, hårdhwall i samma engh 6 lass, giör,            34.
E. Söderengen af måssbottn 16 sommar lass, skarp hårdhwall 4 sommar lass, giör tillhopa,       20.
F. En engztäppa af hårdwall i södergiärdet afstängdt, hwilken är dugliga till åker,                          3.
                                                                                        Summan,                                           57.
G. Är en skogzparck söder om byn som består af tall och granskogh att der
   finnes weedh och gierdzle, lijtet hårdhwals beet millan bergen.
H. Är och en uthmarck öster norr om byn som består och af samma
   slagz skogh till weedh och gierdzlefång sampt medelmåttigt muhlbete af hårdwall.
J. Ligger der sammastädes ett torp på Nilss Anderssons hagställe som kallas
   Luhrboo, hwilket giör dagzwärken till Måhlhammar.  a. Uthsäde
   ena åhret af moblandad leera 2 tunnor.  b. Andra åhret af dito jordh 27 capar, åhrligit
   uthsäde 1 tunna 13 1/2 cappa.  c. Der till en lijten eng af hårdhwall till 4 sommar lass.
K. Mööwals torpet i sädergiärdet beläget, giör och dagzwärken till
   Måhlhammar.  a. Hafwer ena åhret ett åkerstycke i Uddahla giärde till 1 tunna
   5 cappar.  b. Andra åhret af samma jordhmon 1 tunna 2 cappar, åhrligit uthsäde 1 tunna
   3 1/2 cappa, ingen eng mehr än kongzgården will gee honom. Inga
   flere lägenheeter.
                          Grannarna.
No 1. Staffan Hansson, skattewrackz hemman 1 under Måhlhammar á 10 öresland,
   skall wärderas till cronan.
A. Åhrs uthsäde af leerjordh något mager,                                                    10.   40/79.
B. Åhrs uthsäde af samma jordhmon,                                                           10. 26 26/79.
                          Åhrligit uthsäde,                                                                               10. 13 33/79.
   Hööslag i engarna af måssbottn och en deel hårdhwall, till                                                         21 51/79.
No 2. Nils Andersson, skattewrackz hemman 1 under Måhlhammar á 10 öresland.
   Skall och wärderas till cronan, hafwer lijka mycket i åker och
   eng medh den föregående.
No 3. Pähr Larsson, frälsehemman 1/2 under Wappa á 6 1/3 öresland.
A. Ena åhret af mager leerjordh,                                                                    6. 10 234/237.
B. Andra åhret af leerjordh,                                                                           6. 27 31/237.
                         Åhrligit uthsäde,                                                                                  6. 19 32/237.
   Hööslag i engarna,                                                                                                                   13 163/237.
   Dess uthan äger detta frälsehemman i Skillingzjorden 4 öresland hwil-
   ket sees kan af Linda chartan.