A16:104
Litter.                   Notarum explicatio.                                          Cappar.  Åhrligit.  Höö.
                                                                                                          tunnor.   uthsäde. sommar lass.
   Drällstadh består af 2:ne hemman á 21 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret af leerjordh i östergiärdet, till                            29.   6.
b. Leermylla i samma giärde,                                                                 9. 20.
                       Giör till                                                                        38. 26.
C. Andra åhret i wästergiärdet, leerjordh, till                                       25. 14.
D. Engarna är instängdt af uppengen en deel som bestor af mossbottn,                               34.
E. Hårdhwall der sammastädes,                                                                                         18.
                        Giör till hopa,                                                                                            52.
F. Ett engzstycke af hårdhwall, något skarpare som ligger i siälfwa upengen,
G. Måssbottn på bemälte engzstycke,
                         Giör till hopa in alles,
H. Hafwa dhe warsin haga af något hårdhwals beet och består skogen
   af grof gran sampt något timmerskogh i skattbondens haga.
J. En trägårdh skattbonden tillhörigh som består af några gemena
   kyrssbährs trän.
K. Straxt uthan före hafwer han en kalftompt som är medh asp och biörck-
   trän bewäxt.
L. Hafwa dhe hwarsin hummelgårdh.
M. Uthmarken till denna by är i 2:ne låtter deelt och hafwer
   skatthemmanet der wästra låtten och frälsehemmanet
   den östra är och medh granskogh bewäxt, men mäst uthuggen
   att dhe kunna hafwa lijtet wedebrandh och gierdzle.
   Är dhes uthan 2:ne stycken wreetar som är medh signum NB betecknat
   hwilka på grannarna obsserverade äre. Inga flere lägenheeter.
                         Grannarna.
No 1. Bengdt Erson, skattehemman 1 under Måhlhamar á 12 öresland.
   hwilket går i wärdering till konglig maijtt och cronnan.
A. Uthsäde ena åhret i östergiärdet af leerjordh och en deel leermylla,  22.  5 1/2.
C. Andra åhret i östergiärdet af leerjordh,                                           14. 17 3/21.
NB. En wreet nedan för öster gierdet af leermylla,                                 1.   5.            
                          Giör till hopa,                                                           15. 22 3/21.
                          Årligit uthsäde,                                                                       18. 29 39/42.
   Hööslag i engarna,                                                                                                         53 15/21.
   På lindan i hans wreet,                                                                                                     3.
                          Giör till hopa,                                                                                         56 15/21.
No 2. Clas Larson, frälsehemman 1 under Lundby gårdh, fruu Älsa Kruus tillhorigt1 á 9 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i öster giärdet,                                                   16. 20 6/21.
C. Andra åhret i wästergiärdet,                                                           10. 28 18/21.
NB. I sin wreet af leermylla,                                                                 1. 15.
                          Giör till hopa andra åhret medh wreetn,                    12. 11 18/21.
                          Åhrligit uthsäde,                                                                       14. 16 3/42.
   Hööslag i engarn,                                                                                                          40 6/21.
   Höö på lindan i hans wreet,                                                                                             2.
                          Giör till hopa,                                                                                         42 6/21.
   Dess uthan hafwer no 1 i Grytta by en skatte uthjordh af åhrligt uthsäde 3 1/2 tunna sampt
   hööslag 9 1/2 winter lass ude Geddans geometriska book folio 14.


_____________
1Fel för tillhörigt.