A16:106Litter.              Notarum explicatio.                             tunnor. cappar. tunnor. cappar.     höö sommar                                                                                            leerjord nå-.      löös och sijdländ.  hårdh-. måss-
                                                                                       got moachtig.   samp grund jordh.  wall.     bottn.
No 1. Taxhufwdh består af ett enstacka cronehemman á 10 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret i sädesgierdet af leerjordh något mooachtigt,          13. 16.
B. Lööslända i samma gierde,                                                                                   8.  4.
                                                          Summa, 21 tunnor 20 cappar.
C. Uthsädhe andra åhret i trädesgierdet af dito jordmon,                           14. 16.
D. Löös och sijdländjordh, sampt heel grundjordh i samma gierde,                            4. 22.
                                                         Summa, 19 tunnor 6 cappar.
                        Åhrligit uthsädhe,                                                              14.           6. 13.
No 2. Är ett torp till detta hemman som hafwer uptagit 2:ne wreetar.  a. Sädeswreetn
   af skogzleera 1 tunna 26 cappar.  b. I trädeswreetn af dito jordh 1 tunna 6 cappar,
   lööslända i samma wreet 26 cappar, åhrligit uthsädhe 1 tunna 16 cappar till 3 graden, 13.
E. Är elliest en wreet af löös ländjordh i wästerengen uptagen till 2 tunnor
   4 cappar hwilken wreet intet är inräknadt af orsaak han kan wara
   dett ena åhret uptagen till hafwerland och dett andra åhret liggia öde.
F. Engarna, lillengen af måssbottn till 3 1/2 tunlandz widd á 2 lass på tunlandet,                           7.
   Hårdhwall i samma eng 1 3/4 tunland á 1/4 lass på tunnelandet, blifwer,                          2 3/16.
G. Wästerengen af sank måssbottn till 4 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet,                                   6.
H. Hårdhwall i samma eng, medh biörck och wijbyske öfwer wäxt till 9 1/8 tunland
   á 1/2 lass på tunlandet, blifwer,                                                                                     4 9/16.
J. Stubbhagz engen af hårdhwall medh biörk och wijbyske öfwer wäxt till 5 3/4
   tunlandz widd á 1/2 lass på tunlandet, blifwer,                                                               2 7/8.
K. Noch en lijten eng af hårdhwall som hörer till torpstället och är medh
  biörk och granbyske öfwerwäxt till 5 tunlandz widd á 1/2 lass på tunlandet,                   2 1/2.
   Måssbottn i samma eng till 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet,                                             3 3/4.
                                                                                  Summan,                                   12 1/8.  16 3/4.
L. En hästhaga af något hårdhwall och en deel kierbett medh tall och
   granskogh öfwerwäxt.
M. En oxhaga af medelmåtig hårdhwals beet och är belägen en deel
   på Hummelsta egorna.
N. Noch en lijten haga af något kierbeet medh biörkskogh öfwerwäxt.
   Uthmarken till detta hemman består af gran och något
   tallskogh till gierdzel och wedebrand, der hoos och något ung
   timmerskogh sampt medelmåttigt muhlbete af hårdhwals-
   beet. Hummelgårdh, kåhl och kalftompt. Inga flere
   lägenheeter.