A16:110Litter.                     Notarum explicatio.                                                                 Cappar. Åhrligit.  Höö
                                                                                                                                  tunnor.  uthsädhe. sommar lass.
   Rijsberga består af 3 grannar och hafwa 28 öresland.
A. Uthsädhe det ena åhret af leerjordh något löngrundt åfwan moth baken,                  23. 22.
B. Andra åhret af leerjordh,                                                                                        18. 24.
C. Moblanda leera som af stoorengen är uprögdt, till                                                     3. 20.
                               Giör till hopa,                                                                               22. 12.
D. Engarna, stoorengen af hårdhwall medh några sandtofwor bewäxt,                                                            54.
E. Nyengen af måssbottn och en deel dya, till                                                                                                10.
                               Giör till hopa,                                                                                                                 64.
F. Hafwa dhe warsin betzhaga af medelmåttig beet som dhe hafwa in-
   stängdt af sin skogzbacka och den öfrige deeln brukas till muhlbete.
G. Hafwa dhe och warsin trägårdh medh några små kiörsbärs trän
   uti der hoos och warsin liten hummelgårdh.
   Uthmarken till denne by består af en liten skogzbacke medh nå-
   gra granar och tallar bewäxt, så att dhe kunna hafwa litet
   gertzlefång men ingen nödtorftig wedebrand. Elliest är här
   inga andra lägenheeter.
                          Grannarna.
No 1. Erich Matsson, cronehemman 1/4 dees á 6 öresland. Åker dhet ena åhret af leer-
   jordh något löngrundt 5 tunland 2 3/7 cappa, det andra åhret af leera 4 tunnor 4/7 cappor.
   moblandad leera i samma gärde 24 6/7 cappa, giör tillhopa 4 tunnor 25 3/7 cappar, åhrgigen1,  4. 29 13/14.
   Hööslag i stoorengen,                                                                                                                                 11 4/7.
   Hööslag i nyengen,                                                                                                                                       2 1/4.
                         Giör till hopa,                                                                                                                       13 23/28.
2. Erich Tomsson, skatte crone hemman 1 á 15 öresland 8 penningar. Uthsäde ena åhret
   af samma jordmon som åfwan mämbdt2 är 12 tunnor 31 2/21 cappar, andra
   åhrs uthsäde af leera 10 tunnor 8 12/21 cappa, moblandad leera i dito giärde 1 tunna 31 11/21 cappar,
   En wreet uthmädh betzhagen af moblandad leera 14 cappar, giör altså B åhrs
   uthsäde medh wreetn till hopa 12 tunnor 22 2/21 cappa, åhrligit uthsäde,                                  12. 26 25/42.
   Hööslag i stoorengen,                                                                                                                                29 12/21.
   I Ny engen,                                                                                                                                                 5 10/21.
                           Giöör till hopa,                                                                                                                  35 1/21.
3. Erich Bertelsson, frälsse hemman 1/2 under Kuuran á 6 öresland 16 penningar. Åker
   det ena åhret 5 tunnor 20 10/21 cappar, andra åhret 4 tunnor 14 18/21, moblandad leera
   i dito giärde 27 13/21 cappa, ett stycke åker in i gärdet A som är af uthmarken
   på hans låth uptagen af leera 18 cappar, en wreet uthmedh hans haga
   af moblandad leera 9 cappar, giör altså B åhrs uthsäde medh wreetarna till
   hopa 6 tunnor 5 10/21 cappar, åhrligit uthsäde,                                                                          5. 28 41/42.
   Hööslag i stoorengen,                                                                                                                               12 18/21.
   I nyengen,                                                                                                                                                  2 8/21.
                            Giör till hopa,                                                                                                                  15 5/21.

________________
1Fel för åhrligen.
2Fel för nämbdt.