A16:116Litter.            Notarum explicatio.                                                            Aker1.               Eng.
                                                                                                                  tunnor. cappar.    sommar
                                                                                                                                              lass.
   Uflunge består af 5 hemman hwars uthsäde det ena åhret i wästergierdet.
A. Af leerjordh, till                                               9 tunnor.
B. Dito af hårdh leerjordh, till                             25 tunnor.
C. Swartmylla,                                                  15 tunnor.
D. Moojordh,                                                   13 tunnor.
   Giör tillhopa uthi detta åhrs uthsäde, nembligen                                                  62.
E. Det andra åhrs uthsäde i södergierdet af leerjordh medh swartmylla beblan-
   dat, till                                                            24 tunnor.
F. Leerjordh medh steenklappur, till                   14 tunnor.
G. Moojordh,                                                    14 tunnor.
   Giör tillhopa,                                                                                                     52.
H. Engiarna, först byängen af skarp hårdwal, till 72 sommar lass.
   Uthi Risby engh 5 teegar af små star, till          18 sommar lass.
   Giör tillhopa,                                                                                                                       90.
   Uthmarcken är belägen på norra sijdan om byn bestående af tall och granskogh
   till godt gierdzle och wedebrandh, knapt timberskogh, godt muhlbete och goda
   beteshagar.
                        Grannara.
1. Leutnanten Jöns Orm, hafwer i byn 12 öresland, sår ena åhret 15 tunnor 16 kappar, det
   andra 13 tunnor, giör uthi åhrligit uthsäde,                                                          14.   8.       22 1/2.
2. Mattz Pärsson, skatte cronohemman 8 1/2 öresland, sår ena åhret 10 tunnor 31 1/3 kappa, andra åhret
   9 tunnor 6 2/3 kappar, giör åhrligen,                                                                   10.  3.        15 45/48.
3. Erich Olsson, skatte rustningz hemman 14 2/3 öresland, sår ena åhret 18 tunnor 30 2/9 kappar, andra åhret
   15 tunnor 28 4/9 kappar, giör åhrligen,                                                               17. 13 3/9.   27 1/2.
4. Pär Mickelsson, abalienerat cronhemman till Sättuna skall gifwas på annat ställe we-
   derlag till cronan af herr Gyllenhielms erfwingar, hafwer 9 1/2 öresland, sår ena åhret
   12 tunnor 8 2/3 kappar, det andra åhret 10 tunnor 9 1/3 kappar, giör åhrligen,    11.   9.      17 39/48.
5. Erich Masson, frälsehemman under Sättuna hafwer i byn 3  1/3 öresland, sår ena
   åhret 4 tunnor 9 19/37 kappar, det andra åhret 3 tunnor 19 5/9 kappar,                 3. 30 6/9.    6 1/4.


______________
1Fel för åker.