A16:118Litter.                             Notarum explicatio.                                                        Åker.                 Eng.
                                                                                                                               tunnor. kappar. sommar .
                                                                                                                                                         lass.
A. Rijsby består af 7 hemman hwars uthsäde det ena åhret i södergier-
   det af leerjordh medh swartmylla beblandat som wedh åhn ähr
   något sijdländt, till                                                                      68 tunnor.
B. Löfbergzgierdet en dehl af leerjordh, till                                    12 tunnor.
C. Af sand och moojordh, till                                                          8 tunnor.
   Giör tilhopa,                                                                                                                                        88.
D. Det andra åhrs uthsäde i fiellgierdet af godh swartmylla som är något
   sijdländigt, till                                                                             36 tunnor.
E. Dito lerblandat,                                                                         14 tunnor.
F. Kobergz gierdet af leerjordh medh steen klappurblandat, till       32 tunnor.
   Giör tilhopa i andra åhrs uthsädet,                                                                                                        82.
G. Engierna, först österengen af stoor widd medh skogh bewäxt af små star och
   sombligestädes något hårdwall, till                                         190 sommar lass.
H. Löthen af skarp hårdwal och små starr, till                             90 sommar lass.
J. En engzfiell som no 1, 5 och 7 tilhöra af skarp hårdwal, till         8 sommar lass.
   Giör tillhopa,                                                                                                                                      288.
K. En engzfiell till Uflunge hemmanet no 1.
   Uthmarcken till denna by består af temmelig stoor widd hwar inom är en hoop
   uthjordz engiar skattlagde till andra byar och elliest så är skogen af godt
   gierdzle och wedebrand sampt löfskoogh. Timberskog kan der till wara effter
   nödtorfften, men är genom förlijkning tredie delen af hela skogen lagt till
   åckra i Wändels sochn, som förmenes likwäl wara Rijsby tilhörig och der
   det skulle der widh blifwa så är till Rijsby ingen timberskogh et. Godt
   muhlbete sampt beteshagar.
                    Grannarna.
1. Herr Ryttmester Spijlhammar, skatterustningz hemman, hafwer i byn 7 öresland. Sår ena
   åhret 11 tunnor, det andra 10 tunnor 8 kappar, giör åhrligen,                                             10. 20.
   Eng i byägerna,                                                                                                                                     35.
   I engzfiellen,                                                                                                                                            2.
2. Pär Pärsson, skattehemman till augument, hafwer 4 2/3 öresland. Sår ena åhret 7 tunnor 10 2/3 kappar,
   det andra åhret 6 tunnor 26 2/3 kappar, giör åhrligen,                                                           7.  4 2/3.    23 1/3.
3. Johan Mårtensons skatterust hemman 10 öresland, hwar af ryttmester Spijhlhammar
   hafwer 5 1/2 öresland. Sår ena åhret 15 tunnor 22 6/7 kappar, det andra åhret 14 tunnor 20 4/7 kappar,
   giör åhrligen,                                                                                                                      15.  5 5/7.    50.
4. Mattz Andersson, skatte rustningz hemman, hafwer i byn 12 1/3 öresland. Sår ena åhret 19 tunnor
   12 4/21 kappar, det andra åhret 18 tunnor 1 19/21 kappar, giör åhrligen,                              18. 23 1/41. 61 2/3.
5. Sefwed Olsson, skatte augument hemman hafwer byn 8 öresland. Sår ena åhret 12 tunnor 18 2/7 kappar, det
   andra åhret 11 tunnor 22 6/7 kappar, giör åhrligen,                                                             12.  4 4/7.
   Eng i nyengerna till 40 sommar lass, uthi fiellen 4, giör tilhopa,                                                                44.
6. Anders Parsson , gamla cronohemman abalienerat hörer under Sättuna, skall gifwas we-
   derlag af herr Gyllenhielms erfwingar, hafwer 6 öresland. Sår ena åhret 9 tunnor 13 5/7 kappar, det andra
   åhret 8 tunnor 25 1/7 cappar, giör åhrligen,                                                                           9.  3 3/7.   30.
7. Erick Larsson, skatte cronohemman under infanteriet hafwer 8 öresland. Sår ena åhret 12 tunnor 18 2/7 kappar,
   andra åhret 11 tunnor 22 6/7 cappar, giör åhrligen,                                                             12.  4 4/7.
   Eng i byengerna 40 sommarlass, uthi fiellen 2 sommarlass, giör tilhopa,                                                 42.