A16:120Litter.             Notarum explicatio.                                                    Tun-.  Eng.
                                                                                                             landh. sommar
                                                                                                                       lass.
   Wallby består af 5 hemman hwars uthsäde det ena åhret i Lundz-
A. gierdet af leerjordh, till                                            10 tunnor.
B. Dito af swartmylla, till                                              10 tunnor.
C. Norgierdet af leerjordh, till                                      20 tunnor.
   Giör tillhopa i ena åhrs uthsädet,                                                            40.
D. Det andra åhrs uthsäde i lillgierdet af leerjordh, till    18 tunnor.
E. Östergierdet af samma jordmon, till                          22 tunnor.
   Giör tilhopa uthi andra åhrs uthsäde,                                                      40.
F. Engierna, österengen mycket skogwäx af mossbottn i löthen och
   af mossbottn, bägge tillhopa,                                                                        100.

   Uthmarcken här till är belägen näst in till Fantebo och Helgmyra
   af godt gierdzle och wedebrandh sampt muhlbete, goda betes hagar wedh
   engierna. Een skattegårdh Ekelunda ligger med sina egor in uthi
   egorna afråat, sampt een haga till Prästegården.
                    Grannarna.
1. Mattz Ersson, gammalt cronohemman abalierat under Sättuna, skall gifwas
   wederlag af herr Gyllenhielms arfwingar. Sår ena åhret 8 tunnor, det andra och
   8 tunnor, ähr åhrligit uthsäde,                                                                  8.    20.
2. Johan Hansson, af lijka beskaffenhhet med ofwanstående, sår åhrligen,   8.    20.
3. Johan Larsson, dito,                                                                               8.    20.
4. Anders Ersson, dito,                                                                              8.    20.
5. Lars Pärsson, dito,                                                                                 8.    20.
   Desse hemman hafwa hafft olijka öhretahl när dhe woro cronohemman
   men sedan dhe blifwo frälse äro alla lijka stora giorde.