A16:121(Rubrik:)
Norunda häradh, Wichsta sochn och Enesta.Litter.              Notarum explicatio.                 Åker.      Eng.
                                                                           tunland.   sommar.
                                                                                           lass.
   Enesta hafwer bestådt af 1 hemman
   och nu afhyst och lagdt till Präste-
   bohlet af Sattuna härskap, hwil-
A. ket hafwer uthsäde det ena åhret
   af leerjordh, till                   11 tunnor.
B. Dito uptaget af mojordh till 5 1/2 tunnor,
   giör tilhopa,                                                      16 1/2.
C. Det andra åhrs uthsäde af ler-
   jordh något stenklapurblandat
   och stenigt, till                    10 tunnor,.
   giör tilhopa,                                                     16.
E. Engen af hårdhwall, till                                                   50.
   Här till ähr ingen uthmark
   wedh byn, men der till ähr
   ett stycke skog afråatt, liggian-
   dess uth medh Walby och Hielsta
   egor, af något timber och annan
   nödtorftig skog.


(Karttext:)
Nyvalla egor mötha.
Prästegården.
Walby egor mötha.
Steen backe.
Sijd-ländt.
Prästegårdz åker wretar mötha.
Kalf tompt.
Enesta, afhyst.
Brunna egor mötha här.
Wichsta egor mötha.
Sijdländig mark.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in augusti anno 1687
af Jacab Braun.