A16:124Litter.                    Notarum explicatio.                          Åker.            Eng.
                                                                                      tunnor. kappar. sommarlass.
A. Säfwasta består af 5 hemman, hwilket hafwer uthsäde det ena åhret
   i norgiärdet af leerjordh, till                                               14 tunnor.
B. Wästergierdet af lerjordh, till                                           11 tunnor.
C. Södergierdet af lerjord medh swartmylla beblandat, till    19 tunnor.
   Giör tillhopa,                                                                                      44.
D. Det andra åhrs uthsäde i stoorgierdet af leerjordh medh swartmylla
   beblandat, till                                                                    25 tunnor.
E. Dito swartmylla,                                                              21 tunnor.
F. Lillgierdet af starck leerjordh, till                                      11 tunnor.
   Giör tillhopa,                                                                                      57.
G. Engen bestående af mosswall doch något hårdwall, till                                     100.
   Till denna by är ingen uthmarck eller några andra lägenheter, uthan
    wedh byn betesshagar af godt muhlbete.
                        Grannarna.
1. Lars Tomsson, gamla cronohemman abalienerat till Sättuna skall bytas
   ifrån cronan af herr Gyllenhielms erfwingar som hafwer i byn 8 öresland. Sår ena
   åhret 8 tunnor 12 2/7 kappar, det andra 10 tunnor 27 3/7 kappar, hwilket giör åhrligen,   9. 19 5/6.
2. Mattz Mickelsson, cronohemman hafwer lijka uthsäde och öhretahl medh
   förestående,                                                                                                                    9. 19 5/6.
3. Enckian hustru Karin, herr Lejoncronas frälsehemman, hafwer lijka uthsäde och
   öhretahl medh föregående,                                                                                              9. 19 5/6.
4. Anders Larsson, cronohemman lijka medh ofwanstående,                                              9. 19 5/6.
5. Mickel Larsson, skattehemman under rustning, hafwer lijka öhretal och uthsäde,             9. 19 5/6.
                        Uthjordh.
   Anders Larsson skatte uthjordh 2 öresland. Sår ena åhret 2 tunnor 3 1/21 kappar,
   det andra åhret 2 tunnor 22 6/7 kappar, giör åhrligen,                                                     2. 12 5/6.