A16:126Litter.                      Notarum explicatio.                                                Åcker.              Eng.
                                                                                                                  tunnor. kappar. sommer
                                                                                                                                           lass.
   Fantebo består af 1/2 hemman, bebos af Anders Andersson, ähr abali-
   enerat cronohemman till Sättuna, skall gifwas wederlag af herr Gyllen-
A. hielms erfwingar hwilket hafwer uthsäde det ena åhret af swart-
   mylla, till                                                                                   5 1/2 tunnor.
B. Det andra åhrs uthsäde af swartmylla och något leerjordh, till    5 1/2 tunnor.    5.  16.
C. Engen af mosswall full medh buskar, till                                                                          9.
   Uthmarcken är lijten och ringa till knapt gierdzle och wedebrandh, godt
   muhlbete.
D. Hälgmyra består af 1/4 hemman af lijka beskaffenhet med ofwanstående.
   Hafwer uthsäde det ena åhret af leerjordh, till                            3 1/2 tunnor.
E. Det andra åhrs uthsäde af swartmylla, till                                  3 tunnor.         3.    8.
F. Engen af mosswall full medh skogh, till                                                                          10.
   Här till är ingen uthmarck uthan afgiärda på Walby egor hwarest det sin
   nödtorfft hafwer till gierdzle och wedebrandh sampt godt muhlbete.