A16:128Litter.            Notarum explicatio.                           Åhrligt.              Eng.
                                                                                   uthsäde.             sommar.
                                                                                  tunnor. cappar.   lass.
   Trafvenberg eller Thensta byn hafwer bestådt af 5 1/2 hemman och
   33 örsand tilhopa ähr indelt till Cornetz bostelle un-
   der ryttmestare Kruses compagnie, hwilken hafwer
   åker brukelig det ena åhret till 30 tunnor 7 cappar, der af
A. jässjord något lerblandat,                                11. 14.
B. Dito jässjord och moojord, till                         18. 25.
   Det andra åhret bestiger till 34 tunnor 2 cappar, der af
C. godh leerjord, till                                              2. 28.
D. Mojord något lerblandat, till                             6.
E. Moojordh och jassjord1, till                            25.   6.
          Af föregående blifwer åhrligen 32 tunnor 4 1/2 cappar.
   Af första graden,                                                                   1.  14.
   Af tredie graden,                                                                   8.  23.
   Af fierde graden,                                                                 21.  31 1/2.
   Det som ligger i linda uthi begge gärden conside-
   rerades åhrligen, till                                                             10.
   Hwilket ähr myket sweksam jord och storsta2 dehlen icke
   i mannaminne waret i bruk.                                                                  27 1/2.
F. Engen innehåller          tunlandz widd af hårdwals bottn, till
   Uthmarken ähr myket lijten och ringa af knapt gerdzle
   och föga wedebrand något muhlbete och elliest inga
   lägenheter.

_____________
1Fel för jässjord.
2Fel för största.