A16:132Litter.                           Notarum explicatio.               Åker.          Eng.
                                                                              tunnor. cappar.   sommar.
                                                                                                         lass.
   Brunna består af 3 hemman och 24 örslandh tilhopa hafwer uthsäde det
A. ena åhret af tämmelig godh och bärande jordh osm stenklapur blan-
   dat är och mycket medh stenar iblandh, till                            24.
B. Det åhrs uthsäde af lijka jordmohn medh föegående, till       25.  16.
C. Engen wedh byn bestående af smått starhöö, till  60 lass.
   uthi uthiordz engiarne af star, till                             9 lass.                      69.
  
   Uthmarken här till är lijten och ringa till nödtorftigt gerdzlefång men
   knapp wedebrandh, tämelig godt muhlbete, inga betes hagar
   andra ähn wedh byn hwar sin lijten täppa. Uthi förbiflytande
   äh är intet något fiske som räcknas kan, elliest ähr här till
   inga andra lägenheeter.
                        Grannarna.
1. Carl Olson Högberg, ryttare under herr ryttmester Kruses compagnie
   rustar och rijder för detta hemman. Hafwer uthsäde det ena åhret
   till 8 tunnor, det anda åhret 8 tunnor 16 cappar, giör i åhrligitt uthsäde,   8.   8.
   Engen wedh byn, till                                                             20 lass.
   Noch en skogz eng belägen mellan Rijssby egor och Raggbo
   i sama sochn, till                                                                    3 lass.                      23.
2. Pär Erickson barn, ryttare lijka medh föregående,                                  8.   8.     23.
3. Eric Anderson, skattwraakz heman leutnanten under lijf compag-
   niet på löhn, hafwer lijka ägor medh föregående heman,                          8.   8.     23.
                                                                            Summa,                      24. 24.     69.