A16:134Litter.                           Notarum explicatio.                                                                                Åhrligt.   Eng
                                                                                                                                                        uthsäde.  sommar lass.
                                                                                                                                                         tunnor.
   Sommereng består af 3 hemman hwilket hafwer uthsäde det
A. ena åhret i södergierdet af godh swartmylla, till                                              42 tunnor.
B. Dito af leerjordh med swartmylla beblandat, till                                              19 tunnor.
C. Norgierdet af mojordh full medh stenar och backar, till                                  34 tunnor.
   Giör tilhopa uthi första åhrs uthsäde,                                                                                                 95.
D. Det andra åhret i wästergierdet af leerjordh med swartmylla beblandat,
   till,                                                                                                                 36 tunnor.
E. Dito af swartmylla, till                                                                                   12 tunnor.
F. Flogierdet af grund jordh mäst moojordh, till                                                  32 tunnor.
   Giör tilhopa i andra åhrs uthsäde,                                                                                                      80.
G. Engierna, först österengen af skarp hårdwall skogwäxt, till                              64 sommar lass.
H. Söderengen af skarp hårdwall, till                                                                  32 sommar lass.
J. Bäckswedian af hårdwall, till                                                                           96 sommar lass.                        192.
K. Norhagan och stenbrohagan, hafwa grannarna hwar för sig afdelte
    i wissa stycken af hårdwall och små starr, till                                                                                                       60.

   Uthmarcken bestående af tämmelig stoor widd, doch af knapt gierdzle och wedebrandh
   magert muhlbete. Goda beteshagar sampt något fiskie i Långsiön och Möhlingen.
                                                                                                                                                           Tun-.          Eng.
                        Grannarna.                                                                                                              landh. cappar. sommar-
1. Oluff Mårtenson, herr Lejoncronas fralsehemman1, hafwer i byn 8 öresland. Sår ena                        uthsede.      lass.
   åhret 15 tunnor 26 2/3 kappar, det andra åhret 13 tunnor 10 2/3 kappar, giör åhrligen,                      14. 18 2/3.   32.
2. Lars Larszon, frälse hemman under Sättuna hafwer 4 öresland. Sår ena åhret 7 tunnor 29 1/3 kappar,
   det andra åhret 6 tunnor 21 1/3 kappar, hwilket giör åhrligen,                                                             7.  9 1/3.     16.
3. Jacob Masson, dito af lijka öhretahl och uthsäde, nembligen,                                                              7.  9 1/3.     16.
4. Lars Olsson, dito frälsehemman under Sättuna hafwer 6 öresland. Sår ena åhret 11 tunnor 28 kappar,
   andra åhret 10 tunnor, giör i åhrligt uthsäde,                                                                                      10. 30.         24.
5. Anders Larsson, gamla cronohemman abalierat till Sättuna, skall gifwas wederlag
   af herr Isack Axelsson Silfversparre arfwingar 6 öresland, sår åhrligen,                                             10. 30.         24.
6. Jon Persson, herr Lejoncronas frälsehemman, hafwer lijka med förestående 6 öresland, sår åhrligen, 10. 30.         24.
7. Pär Ersson, frälsehemman under Sättuna, hafwer 7 öresland, sår ena åhret 13 tunnor 27 1/3 kappar, det andra
   åhret 11 tunnor 21 1/3 kappar, hwilket giör åhrligen,                                                                          12. 24 1/3.    28.
8. Oluff Ersson, dito lijka med föregående 7 öresland, sår åhrligen,                                                        12. 34 1/3.    28.
   Desse heman hafwa uthi alla sijna till ägor lijka
   efter dess öhrethal så när som nor och stenbrohagan,
   hafwer intet det abalierat cronohemman no 5 någon dehl och komer
   på dess deehl uthi bemälte hag engiar , nembligen 7 1/2 sommar lass._______________
1Fel för frälsehemman.