A16:135b(Karttext:)
Här uthan före ligger ett halft cronohemman, Ytterby afgiärdat / som desse åboer willia / på des ägor.
   Här ähr bysens uthmark men huru långt
   han sig emot almenningen sträcker
   wiste ingen gifwa anledning emadan1
   intet rör kunde upwijsas, uthan som synes
   skall röret wed Sommarengz ägor wara ett
   begynnelse rör och lärer i så fall något
   när träffa denna by.
Stortt sanckt kiär eller mosse, oduglig.
Här uthan för bärer Norunda häradz allmenning taga sin begynnelse.
Skattegårdz engz hage.
Skattegardz2 betes
Små skog.
Wissiön.
Cronegårdz beteshage.
Godh och an-senlig råsten.
Cronegårdz hage.
Skatte gårdz hage.
Frelse gårdz hage.
Skatte gårdz hage.
Sommer-engz egor mötha.
Stora landzwägen till Elfkarby och waster3 norlanden.
Sanck myra.
Högh sandåhs med små gran och tallskog.
Läby.
Tompt.
Godt rör.
God råsten.
Här möther Sättuna medh Lunbo egor och des torp och fierdedels hemman.
Oduglig linda.
Frelsehemmanetz beteshage.
Skogzbacke, biörkskog.
Skatte gårdz engz hage.
Skattegårdz hage.
Godt rör.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.


______________
1Fel för emädan.
2Fel för skattegårdz.
3Fel för wäster.