A16:136Litter.                  Notarum explicatio.                          Åhrligt.            Eng.
                                                                                        uthsäde.           sommar.
                                                                                   tunnor. cappar.    lass.
   Läby består af 3 hemman och i byn 19 2/3 öresland, hafwer uthsäde
A. det ena åhret af sandjord och swartmylla, till          40.
B. Det andra åhret af sama jordmohn, till                    41.
   Blifwer åhrligen 40 tunnor 16 cappar af
   tredie graden,                                                                   40. 16.
   Engiarna tilhopa 64 lass, der af
C. söderengen af sanck mossbottn swår i wåthåhr att bärga,
   kan berächnas i medellmattige1 åhr af star, till                                       52.
D. Norrengen af samma slagz bottn, till                                                   12.

   Uthmarken bestående af nödtorftigt gerdzle och wedebrandh,
   godt muhlbete, goda betes hagar, godt fiske i Wissiön
   af körfiske om hösten som sker af foglar, men
   elliest intet dugligt, andra lagenheter2 fattas.
                   Grannarna.
1. Norgården ähr 1/2 cronohemman indelt till munsterskrifware
   bostelle under ryttmester Cruses compagnie, hafwer
   efter cronones jordebok 6 2/3 öresland, hwar af det hafwer
   här i byn 4 2/3 öresland och uthsår åhrligen,                        9. 19 3/5.   15 1/4.
   Här till hörer ochså en uthjord af 2 örsland, belägen emellan
   Norwissiö och Ytterby egor ibland andre uthjordar,
   bestående af en eng som ähr mäst af hårdwall hwil-
   ken icke afmätt ähr uthan berächnas till,                                               12.
2. Jöns Ersson, skattehemman helst gästgifware hemman, hafwer i byn
   11 örsland, uthsår åhrligen,                                              22. 21.        36.
   Här till hörer och en uthjord hardt wed den andra belägen
   om 2/3 öresland.
3. Lars Larsson, frelsehemman till herr Lejoncronas erfwingar, hafwer i byn
   4 örsland, uthsår åhrligen,                                                  8.  7 2/5.    12 3/4.


_______________
1Fel för medelmåttige.
2Fel för lägenheter.