A16:138Litter.                     Notarum explicatio.                            Åhrligt.      Eng.
                                                                                              uthsäde.    sommar.
                                                                                      tunnor. cappar. lass.   
   Kiettsta sätherij tillhörigt herr öfwerst Gustaf Kruus
   på Sättuna som nu derföre håller rustning, hafwer
   bestådt af 3 gamla frellsehemman uthan öhrethal i cronones
   jordebook, men i byskifte då de sins emellan skiftat
   waret tilhopa 20 örsland det ena 8 och de andre begge
   hwardera 6 öresland hafwandes detta sätherij, uthsäde
   det ena åhret till 35 tunnor 5 cappar, der af
A. godh lerjordh, till                                                       20. 25.
B. Dito moo och röö sandjord, till                                    8. 12.
   Det andra åhret 37 tunnor 9 cappar, der af
C. godh och bärande lerjord, till                                    32. 23.
D. Dito moojordh, till                                                      4. 18.
   Blifwer ahrligen1 36 tunnor 7 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                       29. 24.
   Af fierde graden,                                                                      6. 15.
E. Engen bestående af en dehl mycket skarp och tofwug hård-
   wall innehåller 47 7/8 tunlandz widd, kan fås godt höö, till                     50.
   Elliest ähr till denna gård hwarken skog, muhlbete
   eller fiske för uthan en beteshage af engen in
   stängdt, af tor hårdwals beth.


________________
1Fel för åhrligen.