A16:140Litter.                    Notarum explicatio.                                                                                         Uthsäde.          Eng.
                                                                                                                                                         åhrligen.          sommar.
                                                                                                                                                      tunnor. cappar.  lass.
   Wallby består af 5 hemman och tilhopa i byskifte 32 1/3 öresland, hafwandes
   uthsäde det ena åhret till 58 tunnor 16 cappar, der af
A. god och bärande lerjordh,                                                                                                 35.  8.
B. Dito något leerblandat sandmoo, till                                                                                     5.  6.
C. Dito rödh sandmoo, till                                                                                                        4. 24.
D. Dito en eng till åker uptagen af mäst röjord sweksamt,                                                       13. 10.
   Den andra åhrwägen bestiger till 47 tunnor 6 cappar, der af
E. godh leerjordh, till                                                                                                              34. 26.
F. Dito moolera, till                                                                                                                  7.   9.
G. Dito rööjordh,                                                                                                                     5.   3.
   Af föregående blifwer åhrligen 52 tunnor 27 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                                                                      35.   1.
   Af tredie graden,                                                                                                                                     6.   7 1/2.
   Af fierde graden,                                                                                                                                   11. 18 1/2.
   Engiarna bestiga till 35 3/16 lass, der af
H. by engen godh hårdwals bottn, innehåller 27 tunlandz widd á 1 lass tunlandet,                                                           27.
J. Wästerengen som igenfinnes folio 145, hwar uthi denne
   by hafwer några fiellar med Grimsta och Kollie, löper
   på denne dehlen 16 3/8 tunlandz widd myket skarp och torr hård-
   wall som berächnas á 1/2 lass, gör                                                                                                                                   8 3/16.
   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skogz eller muhlbete
   uthan beteshagarne som ähre mäst af hårdwals beth så wähl
   som den hagen som hela byn tillsammans hafwa wed åkro-
   ken, hwar sin humblegårdh, fisket kan föga rächnas i
   förbyflytande Uppsala åh, elliest inga flere lägenheter.
                     Grannarna.
1. Secreteraren herr Tigerklo, skattehemman som han rustar före, hafwer här i
   byn 7 örsland, brukas och for sätherij, uthsår åhrligen,                                                                                 11. 14.        7 2/3.
2. Bengt Mattson, skattehemman auguent på ofwanstående ruststam, hafwer i byn 8 örsland, uthsår åhrligen, 13.  2 2/3.    8 3/4.
3. Rådman Strömborg, skattehemman under execrcitie staten i Upsala hafwer 5 2/3 öresland, uthsår,                9.  8 1/3.    6 1/8.
4. Dito rådmans skattehemman indelt på cavalleriet hafwer 6 2/3 örsland, uthsår åhrligen,                                10. 28 1/2.   7 1/3.
5. Eric Ollson, cronohemman augment på ofwanstående rustningz stam
   hafwer i byn 5 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                                          8.  5 1/2.    5 1/3.
   Alla 4 skattehemman hafwa för uthan detta, åthskillige uthjordar
   som i denne beskrifning icke infattat ähr.