A16:141b(Karttext:)
Torp till skattegården.
Nyby egor mötha på denna sijdan.
Preste-gårdz och Backa egor mötha på denna sijdan alt hijt.
Inhägnadt till hagar.
Bysens beteshagar.
Fattig stufwa.
Capellans fiell.
Nys upta-get till åker.
Detta stycke kallas Warg hagarne som till en dehl ähr upta-get till åker.
Uthjorden Bolverke möther.
Uthjorderne i Åkerbyn mötha.
Humblegård.
Grimsta egor mötha alt hijt.
Ättebackar och grafwar alt öfwer.
Hage med ätte-backar uthi.
Kollie.
Rosta egor mötha.
Svijsta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.


(Under ramen:)
8 penningland.
Reviderat in martii 1747.