A16:142aLitter.                    Notarum explicatio.                                   Åhrligt.       Eng.
                                                                                                   uthsäde.      sommar.
                                                                                            tunnor. cappar. lass.
   Kollie består af 1 helt och 3 halfwa hemman sampt 2 uthjordar, till-
   hopa 20 örsland hwilka hafwa uthsäde det ena åhret
   till 56 tunnor 3 cappar, der af
A. godh stenklapurblandat lerjordh, till                                 21.   3.
B. Dito moblandat lerjordh och swartmyllejord, till               10. 16.
C. Dito moojordh, till                                                          21. 16.
   Det andra åhret bestiger till 45 tunnor 31 cappar, der af
D. stenklapur blandat lerjordh, till                                        39. 19.
E. Dito rösandjord sweksam, till                                           6. 12.
   Af föregående blifwer åhrligen 51 tunna 1 cappa, der af
   god jordh af första graden,                                                               30. 11.
   Af tredie graden,                                                                               5.   8.
   Af fierde graden,                                                                             15. 14.
F. Här till ähr ingen eng af någon dugligheet uthan
   wedh byn några små engztappar uth med åhn af
   godt hårdwals höö, berächnas tillhopa,                                                           5.
G. Uthi wästerengen tilhopa med Wallby och Grimsta, folio
   145. Några tegar om 20 1/2 tunlandz widd af skarp och torr
   hårdwall, berächnas till                                                                                 10.

   Uthmarken ähr mestedehls inhägnadt till hagar hwar
   uthi ähr allenast små skog som föga förslår till gerdz-
   lefång och intet till wedebrand, knapt muhlbete
   som mestedels ähr hårdwals beet.

                Grannarna.
1. Länsman Oloff Larsson, skattehemman om 2 2/3 örsland, hwarest ähr in-
   lagdt ett halft cronohemman om 4 örsland som begge ähre en
   rustningz stam, tillhopa uthså åhrligen                                                      17.    1/3.  5.
2. Måns Larsson, accademia hemman 1/2 om 4 örsland, uthsår ahrligen1,  10.  6 2/3.  3.
3. Erick Andersson, gamla frellsehemman helt under Sättuna hafwer intet
   öhrethal i cronones jordebook uthan äger i skifte 6 2/3 öresland,
   oansedt det pretenderar och förmente sig hafwa 8 öresland,
   dy blifwer här uthsatt efter det som på de 6 2/3 oresland2 löper,              17.    1/3.  5.
4. Den ene uthjorden ähr skatte och hörer Per Persons hemman i Grim-
   sta till, hafwer 1 1/3 oresland2 den andra äfwen och skatte som
   hörer ett annat i samma Grimsta by till, lijka stor
   med den förra 1 1/3 öresland, uthså bägge tillhopa,                                   6. 26.    2.
   Till det halfwa skattehemmanet hörer och en uthjord om 1 öresland
   belägen i Nyby som här till ike förd ähr.


             Charta beskrifning öfwer
             Köllie uti Erentuna sochn, Norun-
             da härad och Upsala lähn, författad
             af ordinarie lantmätaren Johan Leitz
             wid ransak och skattläggningen öfwer
             cronohemmanet no 3 den 15 maij
             åhr 1725.
   Köllie består af 3 gårdar och 2:ne utjordar,
   tilsammans 20 öresland som med hwarandra
   sålunda liggia uti stångfall som följer.
No 1. Är nu rustnings stam består af 1/2  skatte
   hemman á 2 2/3 öresland med en utjord i Nyby
   om 1 öresland samt 1/2  cronohemman om 4
   öresland wilka äro ihopa lagde och brukas
   tilsammans och possideras af dommaren
   Olof Tomasson i Gränby, hafwer uti stångfall
   norra och wästra ändlotten, har uti
   byamåhl,                                                   6 2/3 öresland.
No 2. Arf och egit hemman 1/2 som Lars Andersson
   brukar och konglig academien uti Upsala
   tilhörigt är,                                                 4 öresland.
No 3. Har warit frälse under Sätuna men
   sedermer indragit til konglig maijt och
   cronan, står i cronans räkenskaper
   för 1 helt mantal och som åboerne
   intet mächtat utgiöra den gamla
   frälse räntan, så har hemmanet
   råkat i ödesmåhl och på frihet måst
   åter optagas, men ändå samkat
                             Transport, 10 2/3 öresland.


______________
1Fel för åhrligen.
2Fel för öresland.