A16:142b(Beskrivning:)
                                                Transport 10 2/3 öresland.
   Uppå sig ansenliga rester, hwarföe nu
   effter åtskillege ansökningar och i syn-
   nerhet sidst den 7 maij resolverat til
   skattläggning, då skattläggnings män-
   nerne den 15 befunnit ägorna som
   här nedan förmäles beståendes detta
   hemman effter stångfallet af,                   6 2/3 öresland.
   Dernäst ligger en utjord til hemma-
   net i Grimsta á                                        1 1/3.
   Noch sidst med södra och östra änd-
   låtten hemmanet Grimsta också,             1 1/3.
                                                               20 öresland.
   Hafwandes ofwannämde hemman
   följande ägor, nemligen.
                                                1 grad.   2 grad.   3 grad.   4 grad.   1 grad.
                                                tunnor   kappar.  tunnor  kappar.   sommar lass.
   Den ena åhrwägen norra
   giärdet, lerjord något stenblan-
   dar,                                        4. 13.
   Moblanda lera,                                    12. 23.
   Löslända och grundjord,                                   10. 16.
   Mojord och fråstjord,                                                       28. 16.
   Södra giärdet, den andra
   åhrwägen lera stenblander,     8. 20.
   Moblanda lera,                                    14. 25.
   Löslända,                                                         10. 16.
   Mojord,                                                                           12. 12.
   Ingen äng wid byn utan
   små tegar eller täppor
   ut wid ån instända från
   giärdet af god hårwall,
   tilhopa beräknade till,                                                                      13 3/4.
               Transport,               13.          27. 16.   21. 22.     40. 28.   13 3/4.


                                               1 grad.    2 grad.    3 grad.    4 grad.   1 grad.
                Transport,              13.          27. 16.   21. 22.     40. 28.   13 3/4.
Uti Wallby wästaräng tilho-
pa med Grimsta och Wallby
några tegar om 20 1/2 tunlands
widd af skarp och torr hårdwall
som ej högre kan beräknas
uti medelmåttig åhrswäxt
än til 1/2 lass tunlandet,                                                                       10 1/4.
                    Summa,              13.          27. 16.    21. 22.    40. 28.   24.
Som blifwer åhrligen,                6. 16.    13. 24.    10. 16.    20. 14.   24.
No 1. Rustningsstammen 6 2/3 öresland, har åhrligen,
No 2. Konglig academia hemmanet á 4 öresland, har åhrligen,
No 3. cronohemmanet hwarå förmed-
   ling sokes3 och är 6 2/3 öresland, har åhrligen,
   Utjorden til Pär Pärssons hemman
   i Grimsta á 1 1/3 öresland, har åhrligen,
   Utjorden til Erick Anderssons
   hemman i Grinsta á 1 1/3 öresland, har åhrligen,

   Utmarcken har warit mästadelen inhängnat
   til hagar, hwarest allenast små skog som föga kan
   förslå til wedbrand, men intet giärdzlefång.
   Muhlbetet dersammastädes skarpt och ma-
   gert som föga kan beräknas. Intet fiske
   eller andra tilägor.