A16:144Litter.                   Notarum explicatio.                                         Åhrligt.        Eng.
                                                                                                        uthsäde.       sommar.
                                                                                                        tunland.        lass.
                                                                                                     tunnor. cappar.
   Östa består af 3 1/4 hemman och tillhopa 42 1/3 öresland, hafwandes uthsäde det
   ena åhret till 70 tunnor 24 cappar, der af
A. godh lerjordh, till                                                                41. 24.
B. Dito en wreet af god lerjord, till                                            2.   8.
C. Dito lerjord moblandat, till                                                    8. 16.
D. Dito moo och röjord mycket sweksam,                              18.   8.
   Dett andra åhrs uthsäde bestijger till 73 tunnor, der af
E. godh lerjord, till                                                                  24. 12.
F. Dito öhr och sandblandat lerjord, till                                   14. 20.
G. Dito moo och öhrjordh, till                                                 34.
   Af föregående blifwer åhrligen 71 tunna 28 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                       34.   6.
   Af andre graden,                                                                                    11. 18.
   Af fierde graden,                                                                                    26.   4.
H. Engen består af mycket skarp och torr hårdwall full med enebuskar
   öfwer wäxt, innehåller 41 1/2 tunlandz widd, kastar af sig i medellmåttige åhr,       21.
   Föruthan denne engen ähr här till en annan eng wästerengen
   kallat, hwilken för sin ofruchtsamheet skull ligger öde och tienligare
   till åker, der icke till byn så mycket åkermark woro.
   Doch brukas somblige engar af grannarna till hafreland och
   lijnland som det ena stycket uptaga och det andra igenlägga
   efter det icke ähr god jord uthan sijdländig swartmylla och röjord.
   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller muhlbete.
   Gerdes backarne hafwa dee sins emellan dehlt efter öhretalet hwar
   uthi ähr allenast smått byske och elliest skarp stenwall1. Be-
   tes hagar ähr här till inga uthan hwar sin lijten dehl uthi en
   som skattehemman mäst sin dehl till åker upptaget hafwa och elliest
   inga lägenheter.
                        Grannarna.
1. Mönsterskrifwaren Isac Östman, skattehemman som han rustar före, hafwer i byn
   20 1/3 örsland, uthsår åhrligen,                                                               34. 17.   10.
   Till detta heman ähr och en uthjordz eng om 2/3 örsland som här till icke
   rächnadt ähr.
   Crono uthjorden som i cronones jordebok står för 1/4 hemman och hafwer 2 1/3 örsland,
   ähr uthi ett bruk sammanlagdt med rustningz stamen såsom
   och honom underlagdt till en stam med hemanet att wara.
   Hafwer åhrligitt uthsäde,                                                                           3. 30.     1 1/6.
2. Bengt Johanson, frelsehemman under Sättuna herr Gustaf Kruses hafwer
   i by måhlning 5 örsland, uthsår åhrligen,                                                   8. 16.     2 1/2.
3. Detta hemman ähr skatte och hafwer 3 åboer anslaget munsterskrifwaren
   under herr ryttmester Kruses compagnie till löhning hemman, hafwer
   i byn 14 2/3  öresland, uthsår åhrligen,                                                    14. 29.     7 1/4.

______________
1Fel för skenwall?