A17:2Litter.                 Notarum explicatio.                  Tunnor. Cappar. Åhrligt. Sommar lass.
                                                                                                          uthsäde.  höö.
   Tollsta består af 3 hemman och 27 öreslandh.
A. Har åker dhet ena åhret af leera och klapper och rödhjordh, 34.
B. Dhet andra åhret af leera, klapper, rödh och gruusjordh,       30.
                   Blifwer århligt uthsädhe,                                                     32.
C. Engarna, stoorängen består af hårdwall, till                                                        60.
D. Lillängen af dito wall,                                                                                        18.
E. En engh kallas fiellen af hårdhwall,                                                                     12.
                    Giör tillhopa,                                                                                     90.
F. En wreet som stundom såås och stundom ligger i linda,
G. brukas till no 1,                                                                                   1. 24.
   En wreet af samma beskaffenheet som dhen åfwanstående,
   brukas till no 2,                                                                                     1. 24.
H. En wreet äfwen som dhe andre bäge belägen, brukas till no 3,              1. 29.
J. En åker fiell bruukas af Härsta boarne.
K. Koohaga till heehla byn,
L. Kohaga till Härsta by.
M. En ängzfiell lyder under Brijsta byn.
N. En åkerfiell kommer och Brijsta till.
              Grannarna.
No 1. Cronohemman, består af ett mantahl á 8 örslandh.
   Är indehlt herr leutnant Swen Unge till boställe, har uth-
   sädhe dhet ena åhret i norra gierdet 11 tunnor 10 2/3 cappar, an-
   dra åhret i södra gärdet 10 tunnor, i wreeten 1 tunna 24 cappar.
                Blifwer åhrligt uthsädhe,                                                         11. 18 2/3.
   Äng in alles hårdhwall, till                                                                                    30.
2. Cronohemman, består af ett mantahl á 8 öreslandh, är
   anslagit chergianten Anders Kookierck  till boställe
   men bruukas af bonden Anders Mattzon, lijka medh
   dhet förra i alla tillhörigheeter.
3. Skattehemman, består af ett hemman á 8 öreslandh,
   brukas af bonden Erich Ifwarson och änckian hustru
   Elin, lijka medh dhe andra undantagandes höö i wreeten.
   Ingen skough och intet muhlbete, eij häller något fiske-
   wattn och inga andra lägenheeter.