A17:83                  Notarum explicatio.                                                 Tunnor. Cappar. Sommarlass.

   Rijssberga beståår aff 2:ne hemman 16 örs landh, ähr aba-
   lienerat till herr leutnanten Olaus Wijnbladh.
A. Een åhr uthsäde uthi öster gierde som är aff leer jordh medh moo
   ibland öfwerst på åkeren, till                                                       27.
B. Een wreet samma åhr utsäde af swag moojord som såås hafra på 3.
C. Ähn samma åhret nywärkan uthi wreeten som ligger emillan åhn
   och landzwägen till hafwerlandh tienligit,                                       2 4/7.
D. Andra åhrs uthsäde uthi wäster gierde som är af leerjordh,
   till,                                                                         17 tunnor.
K. Uthi samma gierde uthsäde aff moojord,               22 tunnor.   39.
                    Åhrligit uthsäde,                                                                     35.  16 2/7.
E. Storrängien beståår aff skiönwall och starr, till                           32.
F. Hästhagan och skiönwall medh starr, till                                    10.
G. Hästängien, skiönwalls ängh medh tufwor,                                22.
H. Bresslätta, starrwaldz äng medh måssbatn1,                              20.
   Ett kierr up uthi skougen aff måsswall,                                          9.
J. Ena åhret gierdes höö aff skiönwall,                                           12.
   Andra åhrs åkerslått,                                                                    6.                               102.
   Fölliande torp här under som föllier.
   Frösta torpet hafwer eena åhrs uthsäde aff moojord, till             2 tunnor.
   Andra åhrs uthsäde aff samma jordmon,                                   1 3/4.
   Andra torpetz uthsäde beståår aff moojordh, till                        1 1/2.
   Andra åhrs uthsäde moojod och swartmyhla,                            1 1/7.
   Tridie torpetz uthsäde är eena ahret2 aff moojord,                     1 1/2.
   Andra åhrs uthsäde samma jordmon,                                        1 1/7.
                                                                                                                   4. 16 7/16.
   Till denne gård finnes småå nödtorfft timberskoug sampt
   till gierdzell och wedhbrand, doch på myckit owägat
   landh, medellmåtig muhlbete. Denne gårdhz skoug
   sträcker sig ey så långt up som nästa råå liggiande
   byar uthan blifwer afhuggin af ett torp, Wisingzbohle
   benembt.
   Ähr een qwarn skatlagd befinnes hafwa lijtet fall.
   Gåår allenast höst och wåår.
   Den yttrare hafwer bätre fahl än den öfre och
   finnes jempte denne qwarnen een lijten såge-
   qwarn som och gåår hööst och wåhr.

_______________
1Fel för måssbotn.
2Fel för åhret.