A17:85                         Notarum explicatio.                       Tunnor. Cappar. Sommar<lass>.

   Ståcksättra ähr allenast ett torp, hafwer inge öretahl,  
   är abalienerat cronehemman, possideras aff herr öfwerst-
   her Johan Forbus.
A. Ena åhrs utsädet uthi söder gierde af leer jordh,         4 tunnor
B. Andra åhrs uthsäde af leer och moojord uthi
   norre gierde, till                                                          2 tunnor
C. Samma åhr een wreet up uti skougen,
   Åhrligt uthsäde,                                                                        3.  19 3/7.
F. Trädzkierr måsswaldz äng, till                                    5 lass.
G. Hööslagh uthi Persbohle aff skiön wall och starr,       8.
H. Södre ängien starwaldz ängh,                                    8.                                 21.

   Detta Ståcksättra berättas wara bygd på Huusby
   Långhundrat allmenning, finnes och till detta bo-
   ställe sköön skoug till timber så wäll som
   till gierdzell och wedhbrandh.