A17:86b(Rubrik:)
Geometrisch carta uthaf Östhambra i Östuna
sochn och Långhundradz häradh.


(Karttext:)
Hällby ägor mötha.
Hällby ägor mötha på denne sijdan.
Gambla kiörkio gården.
Täby ägor mötha på denne sijdan.
Östuna bys ägor tager här emoot.
Östuna bys ägor möta.
Lerjordh.
Äggeby beteshagar.
Åhsby ägor mötha här.
   Emellan hagarna och hemägorna är
   fuller rätt efter norrstrecket, men in-
   tet i des rätta distance, hwar eme-
   lan ligger Åhsby åkergierde och
   äng.
Rijsberga ägor mötha.
Kalfhagar.
Åhsby ägor mötha här.
Och soldat torp möther här.
Walby ägor mötha här.
Lerjordh.
Soldatstufwa till Åhsby.
Lerjodh.
Rödjordh.
   På denne sijdan om wägen preten-
   dera Östhambraboerne skoug
   efter den rågång som blef här
   aff dem upvijst, doch in-
   tet i mannaminne aff
   dem blefwen häfdader, utan
   aff Åhsbyboerne som den nu för
   tijden jämpte deras egen skog
   possidera och innehafva.
Långlunda ägor mötha på denne sijdan.
Hörnröret på denne ändan fans intet igän.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junio anno 1690
af N. Lundberg.