A17:87                             Notarum explicatio.                                  Lerjordh. Rödjordh. Hårdh.      Smått.
                                                                                                                                  och skön-. stagg.
                                                                                                                                  wals äng.   och kråk-
                                                                                                                                                   fötter.
                                                                                                   Tunnor. Cappar.      Sommar lass.
   Östhambra består af 3 hemman om 24 öreslandh i byamåhl.
A. Åker i södra gierdet af leerjordh widh dijkerna lijtet sanckachtigh,  28.
   Item rödmylla,                                                                                                   6.
B. Åker i norra gierdet af leerjordh opp wijdh backarna, myket grund och swijksam
   i torra åhr,                                                                                       24.
C. En wreet af stoorängen opptagen rödmylla,                                                       1. 16.
C. Stoorängen af smått stagg och kråkfötter, kring giärdesgårdarna
   hårdwall, elliest är heehla ängen mycket skarpp och mäst
   öfwer wäxt medh små sandtufwor,                                                                                    8.   4.
E. Lillängen af skönwall,                                                                                                     48.
   Skogh finnes här till intet, allenast något ung gran
   och tallskough af föga wärde i des instängda hagar,
   men der dhe finge åthniuta deras pratention på
   Åhsby skogh / som dhe förmeena i för tijden legat här
   till / kunna dhe hafwa till gärdzle och weddebrandh
   nödtorfftigt, muhlbete ganska ringa i förrberörde hagar,
   intet fiskie ey eller flere lägenheeter.
       Grannarna.
No1. Erich Andersson, frälsehemman oppdragit till cronan i
   byte á 8 öreslandh i byamåhl, åker till åhrligt uthsädhe,                       8. 21 1/3.   1.   8.    17 1/3.  2 2/3.
aa. 2 stycken små beteshagar af ringa wärde, doch medh ung gran och
   tallskogh öfwerlupne.
2. Johan Hansson, frälsehemman 1 under sahlig herr Sewe
   Båtz arfwingar, af lijka öretahl sampt andra lägen-
   heeter medh dhet förra,
ab. En besteshaga af samme beskaffenheet som dhen näst föregående.
ac. En oduglig ödeswreet.
3. Erich Andersson, frälsehemmant under herr Georgen Gyllen-
   stierna, äfwen lijka i öretahl som andre lägenheeter
   medh dhe förre bägge.
ad. 2 stycken beteshagar af lijka wärde som dhe första.
ae. En wreet af mojordh till 3/4 tunna hwart annat åhr.