A17:89Litter.            Notarum explicatio.                               Åhrligt.       Eng.
                                                                                    uthsäde åker.  sommar-
                                                                                tunnor. cappar.   lass.
   Wäppeby består af 4 hemman och tilhopa 44 örsland, hwar af twenne hemman ähr
   med wreten till 49 tunnor 21 cappar, der af
A. god sandblanda lerjord, till                                16. 20.
B. Dito lerjord med röjord beblandat, till                10. 26.
C. Dito moo och sandjord grun och stenig, till        15.   8.
D. Wreten dito af jässjord sweksam, till                  7.   5.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 50 tunnor 11 cappar, der af
E. god sandblandat lerjord och swartmylla oansedt hon ähr mycket
   grun backog och stenig, till                                               24. 24.
F. Dito sandjord med mojord mycket sweksam, till             12. 24.
G. En wreth af engen uptagen mäst röjord och jässjord, till  12.   8.
H. En wreet till samma åhr af sandblanda lerjord, till              1. 19.
   Uthaf föregående uthsäden blifwer åhrligen 50 tunnor 11 1/2 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                21.   8.
   Dito af andra graden,                                                                        5. 13.
   Af fierde graden,                                                                             23. 22 1/2.
         Engen ähr lijten och ringa doch god och bärande till 160 lass, der af
J. hårdwall som i torrckåhr ähr mycket skarp, doch berächnes i medellmåttige,       60.
K. Dito starhöö, till                                                                                              100.

   Uthmarken ähr temmelig stoor och wijd doch mycket berjog, ähr temmelig
   god skog till gerdzle och wedebrand, intet timber af någon duglig-
   heet, godt muhlbete i delderne emellan bergen, temelig godt fiske
   i Östuna siön med katziostand och sommer noot, till herrregården
   ähr en god trägård af åthskillige fruchtbara trän, en god kup hum-
   blegård så wähl som till de andre hemanen.
                       Grannarna.
1. Det ena hemmanet som uthi sätherijet ähr inbygdt, hafwer warit frelsehemman
   och haft i bymählning 13 öre och 4 penge land, det andre warit cronehemman
   och kiöpt från cronan till frälse, hafwer i byn 11 öresland, tilförne hafwer
   detta hemman waret skatte, desse begge hemman possideras af öfwerste
   Fårbus som dem uthi ett till samanlagdt, hafwer och under sätherijs
   frijheet possiderar, hwilka begge tilhopa ähre 24 öre och 4 penge land
   som åhrligen uthså,                                                                         27. 21.        88.
   Det tredie hemmanet ähr cronohemman och förenämbde herres rustningzstam, hafwer
   i byn 8 örsland, uthsår åhrligen,                                                        9.   5.        29.
   En wreet der till af jässjord om 1 1/2 tunna, som gör åhrligen,                24.
   Det fierde hemanet ähr skattehemman och augment till förbenämde stam, hafwer
   11 5/6 örsland, uthsår åhrligen,                                                        13. 17.        43.