A17:91                      Notarum explicatio.                         Åhrligt uthsäde.  Som-
                                                                                  tunnor cappar.   marlass
                                                                                                            höö.
   Täby består af 4 hemman, 31 2/3 örsland.
A. Hafwer ena åhretz uthsäde af leer och moojord,                                4.   8.
AB. Samma åhrs uthsäde af leer och grund örrjord up emoth bakerna,  27. 13 1/3.
B. Andra åhretz utsäde uti östra gierde af leer och moojord,                  24.
BC. Uthi samma giärde örrjord,                                                             9.
D. Hööslag uti stoorängien,                                                                   50 lass.
E. Hööslag på Täflösan,                                                                       15 5/6 lass.
                     Granarna.
1:4. Gustaf Peerson, cronohemman 2:ne stycken, wästersta gården 9 örsland och östersta
   som ligger öde 4 örsland, dhessa 4 ores2 landh äro afhysta och brukas
                                  tillhopa.
   Hafwer åhrligt uthsäde uti wästra giärde,                                            13.
   Andra åhrs uthsäde uti östra giärde                                                    13. 17.
                  Åhrligt utsäde,                                                                                   13.   8 1/2.
   Hööslag på stora ängen, til                                                               21 1/2 lass.
   Hööslag uti Täflösan starrwalls äng,                                                    6 1/2 lass.                      28.
             Nembden bevittnade widh skattlaggningen1 anno 1696 den
                      28 juli uthi Hussby by att de fåås 38 lass tilhopa.
2. Academie hemmanet, 6 öresland.
   Hafwer ena åhretz uthsäde uti wästra giärde,                                      6.
   Andra åhretz dito uti östra gärdet,                                                      6.   8.
                    Åhrligt uthsäde,                                                                                 6.   4.
   Hööslag på stoora ängen,                                                                10.
   Dito på lilla ängen,                                                                             3 lass.                           13.
3. Johan Erichson, frelse 12 2/3 örsland.
   Hafwer ena åhretz utsäde uti wästra giärde,                                     12. 21 1/3.
   Andra åhretz utsäde uti östra giärde,                                                13.  7 cappar.
                         Åhrligt uthsäde,                                                                          12. 30 1/6.
   Hööslag uti stoor ängen,                                                                   18 1/3 lass.
   Dito uti Täfzlösan,                                                                              6 1/3.                            24 2/3.

   Finnes och til denna by beteshagar som gårdernas no utwijser.
   Ähr och timberskog ännu tilfinnandes til denna by, men på ganska
   bärgut och oländig mark. Medelmåttigt muhlebethe.

______________
1Fel för skattläggningen.
2Fel för öres.