A17:92(Rubrik:)
Långhundratz härad, Mora kongzengh. Lagga sochn.


(Karttext:)
Här möther Edby uthi Danmark sochn.
Detta bruckas af Hammarby i Danmarkz sochn.
Kills engen, possideres aff Ed-by uthi Danmarkz sochn.
Nårrby tager emoth på denne sijdan.
Hammarby uthi Danmarks sochn.
Blöttan benembd.
Bethesha-ga till Korrby1.
Allmeningz rååskildnaden.
Mora kongzengh.
Hööby på denne sijdan.
Trägårdzmästars torpet.
Engzwachtars.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


Geometrice afmädt och uth calculerat af
under technadt pro anno 1688.
J. Strandman.


_____________
1Fel för Norrby?