A17:6Litter.             Notarum explicatio.                                                              Åhrligt.      Eng.
                                                                                                                   uthsäde åker.  sommar.
                                                                                                               tunnor. kappar.  lass.
   Kiettsta består af 3 hemman och 32 örsland, tillhopa hafwandes
   uthsäde det ena åhret till 39 tunnor 24 cappar, der af
A. god ler och swartmylla klapurblandat, till                                    11. 10.
B. Dito sandblandat lera och mojord med klapursten, till                    9. 13.
C. Dito moojord och skogzjord mycket sweksam, till                      19.   1.
   Det andra ahrs1 uthsäde bestiger till 32 tunnor 21 cappar, der af
D. god leerjord, till                                                                          25. 15.
E. Dito sand och mojord lerblandat, till                                              7.   6.
   Af ofwanstående uthsäde blifwer åhrligen 36 tunnor 6 1/2 kappa, der af
   god jord af första graden,                                                                             18. 12 1/2.
   Dito af andra graden,                                                                                      8.  9 1/2.
   Dito af fierde graden,                                                                                      9. 16 1/2.
F. Engen af godt hårdwals höö, till                                                                                      64.
G. Store rödian af små star, till                                                                                           32.
   Dito uthi Dahlkars rödningen som intet här på ähr afmätt uthan
   föllier med skogen, af groff starrhöö, till                                                                           24.
   Uthmarken som här på icke afmätt ähr uthan funnet på allmän-
   ning chartan som wed ransakningen uprättad ard när den
   inlefwereratt blifwer, består af god skog och nödtorftigh
   timberskog, godt muhlbete, intet fiske, nödtorftige
   beteshagar och elliest inga lägenheter.
                    Grannarna.
1. Anders och Johan Gustafssöner, skattehemman augment på nedanstående
   rustning, hafwer efter cronones jordebok 17 örsland, hwar af
   ähr 1 örsland en uthjord belägen i Suckunge uthi Odensahla sohn2
   och de 16 örsland hafwer detta hemman i skifte med de andre gran-
   nerne, hwar efter uthsås åhrligen,                                                                   18.  3 1/4.   60.
   En wreet uthi dess beteshage af skogzjord till 3 tunnor 4 cappar, ähr åhrligen. 1. 18.
2. Corporalen Charl Behm, cronohemman som ähr hans rustningz stam,
   hafwer i byn 8 örsland och der efter åhrligen uthsår,                                        9.  1 3/4.   30.
   En wreet uthi dess hage om 1 tunna 11 cappar, ähr åhrligen,                              21 1/2.
3. Carl Mattzson, accademia hemman, hafwer lijka stort öhrethal och
   ägor med ofwanstående och uthsår åhrligen,                                                    9.  1 3/4.   30.
   En wreet uthi dess hage om 1 tunna 25 cappar, som gör åhrligen,                       28 ½.
   Qwarnen hörer rustnings stamen till, nyss upbygd, går höst och
   wåhr när stoor flod är.

___________
1Fel för åhrs.
2Fel för sochn.