A17:93                        Notarum explicatio.

A. Mora kongzängh består af hård skiönwall och starrwall.
1. Trägårdzmästarens torp hafwer uthsäde till bägge åhren,                         20.      10.
   Hööslag uti een wreth,
2. Ängzwachtare torpet hafwer enna åhrs uthsäde af sand och mojord,   2. 16.
   Dito andra åhretz uthsäde,                                                                  1. 16.
   Dertil hafwer han på det ena som det andra sig inkräcktat små
      täppor wid kongz gärdzgårdarne som torpetz no uthwijsar,              2.
                Åhrligt uthsäde,                                                                                2. 16.
   Hööslag af skiönwall och starr uti små hagar och täppor,
3. Torpet Blöttan hafwer ena åhrs uthsäde,                                    28 cappar.
   Andra åhretz uthsäde,                                                                 24 cappar.
               Åhrligen,                                                                                               26.
4. Ryttare torpet, ena åhretz utsäde af leer och moojord,                 1 tunna.
   Andra dito af dito jordmohn,                                                               27 3/7.
               Åhrligt utsäde,                                                                                       29 5/7.
   Hööslag af hårdwall och starr,
5. Torpet under Kasby herregårdh hafwer ena åhrs uthsäde,                    27 3/7.
   Andra åhretz dito,                                                                                22 6/7.
                Åhrligt uthsäde,                                                                                    25 1/7.
6. Swart Uglan, ena åhrs uthsäde,                                                           28.
   Andra åhrs dito,                                                                                  27.
               Åhrligt utsäde,                                                                                       27 1/2.
7. Ett åkerstycke til Nårby om uthsäde,                                              1. 16.
   Med wreten no 7 inräknat.
8. En åkerteeg til Hammarby i Dannmark sochn om uthsäde
        med no 9,
9. Ähr Kijhls ängen som possideras af Eedby i Danmark sochn.
10. Norrby beteshaga, hafwer och Norrby någre små täppor inkräcktat
   som no 11 uthwijsa.