A17:97                     Notarum explicatio.

A. Torpet Wisingzbohle som ligger på allmenningen.
B. Hafwer ena åhretz uthsäde af swartmylla,                        1. 16.
C. Andra åhretz uthsäde af samma jordmohn,                      1. 28.
              Åhrligt uthsäde,                                                                  1. 22.
D. Hööslag af hårdwall och starr,
B. Wadet ligger hälfften på Långhundratz och andra helfften på Fundboo allmenning.
E. Hafwer ena åhrs uthsäde af swartmylla,                               15 1/2.
F. Andra åhrs uthsäde af samma jordmohn,                             27 3/7.
                Åhrligt uthsäde,                                                                    21 13/28.
   Hööslag af starrwall, til                                                                                        4.
1. Lekare ängien består af hårdwall och starr,
2. Lagglöthan hårdwalls äng,
3. Porssängien starwallsäng med mååsbottn,
   Desse 3:ne ängier äre cronoängier som och på allmenningen ligga.