A17:98(Rubrik:)
Långhundratz härad, Stora Nohret, Korsback, Stora Semteegen
och Lilla Semteegen. Lagga sochn.


     Notarum explicatio.          
                                              Tunnor. Cappar. Som-
                                                   åhrligt.            mar
                                                   utsäde.            lass.
A. Stoora Noret.
   Hörrer under Lundby
   herregårdh.
1. Hafwer ena åhrs uthsäde
   af swartmylla och
   mojordh,  1 tunna 20.
2. Andra åhr uthsädhe af              1.  26.
   mojordh,    2 tunnor.      
   Hööslagh af hårdwallz engh,                        7.
   Skiöhn muhlbete.


B. Korsbacka.
   Hörer under
   Casby herregårdh.
1. Ena åhrs uhtsädhe
   af swartmylla och
   mojordh.     1 tuna.
2. Andra åhrs uth-                            30.
   sädhe dito,  28 cappar.
   Hööslagh till 7 lass
   aff hårdwall,                                               7.
   Och skiön muhl-
   bete.


C. Stoora Sem-
   teegan lijger
   under Kassby
   herregårdh.
   Ena åhrs uthsädhe
   swartmylla.
   Andra åhret
   dito.
   Hööslagh till.
   Till detta torp
   finnes skiön
   muhlbete.


D. Lilla Sem Teegen.
1. Ena åhrs uthsädhe                       Åhrligt
   swartmylla 14 cappar.
2. Andra åhrs
   uthsädhe dito,   15 cappar.
   Hööslagh aff                                14 1/2 cappa.
   starrwall, till       4 lass.
   Skiön muhlbete.
O. Ähr herr Peeter
   Forbusses torp.


(Karttext:)
Ram siöön.
Swartmylla och mojordh.
Swartmylla, mojordh.
Swartmylla, mojordh.
Norett.
Engh till 1.
Ram siön.
Engh.
Enghz haga.Affmädt och uthrechnadt
af under technadt pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.