A17:100b (Beskrivning:)
Litter.                                                                          Tunnor. Kappar. Sommar lass. 
   Geometrisk afmätningz delineation öfwer
   Yrsta i Upland, Raasbo häradt och sochn beläget,
                                                 med no 2 och 3
   bestående af tre hela heman, twänne skatte och ett
   crone, no efter cronans jordebook, hwar därra 16 öres
   land, hwilket afmättes anno 1690 uti augusto af
                                  Elias Walling.
A. Det ena åhretz utsäde östergiärdet då för tijden i säde
   af bärande jord, leer mylla, till                                                       46.   9.
   Tillkommer hwarderra gården,                                                      15.  13 2/3.
B. Det andra åhretz utsäde wästergiärdet af dito jordmån,                32.  14.
   Der af bekomer hwarderra,                                                          10.  16.
   Tränne stycken wretar af mulbetet uptagen.
C. Söder gårdz wret är af swiksam iord, till                                       3.     4.
D. Ett torp uptaget af samma wret,                                                    3.   21.
E. Soldat stuga, åker till                                                                           14 1/2.
F. Millangårdens wret af dito jordemån,                                             4.   15.
G. Nårgårdens och af samma slagz iord,                                             3.     6.
   Träne stycken engar äre till Girsta.
   Öster ängen, dels af siön wall delz och af små starr och frä-
   ken botten.
H. Siönwallen består af 5 tunnland wid i medelmåtig åhr präfwades
   kunna gifwa 3 lass på tunlandet,                                                                            15.
   Hwarderra,                                                                                                            5.
   Starr och fräken bottn 12 1/3 tunnland á 3 1/2 lass på tunlandet,                             43.
   Bekommer hwar derra,                                                                                        19 1/3.
K. Wäster ängen och liten haga af siönwall, 18 tunland wid á 3 1/2 lass på tunlandet, 63.
   Hwar sin deel,                                                                                                      21.
L. Engen hedan af skarp måsswall, öfwerwux med hassel och
   eekskug, kan intet bergas mer än wid siö stranden, til                                              6.
   Hwar derra bekommer,                                                                                          2.
   Tämelig gått mulbete är till Yrsta sampt skoug till
   giärdzel och wedbrand såsom och öflerott af asp och biörk.
   Fiske i Tompta siön så medelmåtigt.


(Karttext vänstra delen:)
En stoor steenhoop.
Hammar byy skogh möter på denne sijdhan.
En sanck mosse med skiön aal ock aspskogh.
Ett rör med en smal wijse på ett berg som kal-las Tyfberget.
En trekan-tig steen på ett bergh.
Höglent ock bergacktigh marck medh tall ock biörckskogh bewuxen.
Någre steenar uti en hoop.
Rör på ett berg som kallas Storberget med en smal wijse.
Ett rör med en smal wij-se helt fast.
Lillwreta skogh möter på denne sijdan.
Ett röör ock fans ingen wijse.
Ett stenröör på ett bergh.
1 1/2 aln lång wijse uti en sten hoop.
Ett röör med en wijse aldeles löös.
5 stena roor1.
En mossa.
En fykantig steen wijd pas 1 aln lång och någre stenar omkringh.
5 stena staf.
5 stena ror1.
Soldat stu-ga.
Torp.
5 stena röör.
Warit hesthage men nu för feefot ligger.
5 stena staf.
Torp.
Lillwreta åker giärde.
Hammar-byy engh.
Tomta siön.


(Karttext högra delen:)
En stor steen på en hög kulle.
5 stena staf.
Wallby egor ligga här in till.
Hammarby åkergiärde sträcker sigh in till.
5 stena rör.
5 stena rör.
5 stena staf.
5 stena staf.
5 stena röör.
5 stena rör.
En skarp ock bergachtig backe.
En bac-ke med asp ock en på.
Sämsta engh tager wijdh.
5 stena staf.
5 stena rör.
5 stena staf.
5 stena rör.
Yhrsta.
5 stena rör.
Örby egor sträcka sig här in till.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för röör.