A17:105Litter.            Notarum explicatio.                                                                                      Århligt.  Eng.
                                                                                                                                             uthsäde.  Sommar-
                                                                                                                                  tunnor. cappar.  lass.
   Öster Wallby består af 6 heman och 47 2/3 örsland tillhopa, hwilka waret
   till sätherij bebygde och possideras af fru Christana Bure som
   crone och skattehemman nu uthan säteris frijheet innehafwer.
   Uthsädet till hela byn det ena åhret 44 tunnor 23 cappar, der af
A. godh leerjordh, till                                                                                             18. 14.
B. Dito sidländig swartmylla röblandat, till                                                                8. 17.
C. Dito moojordh grun och stenig, till                                                                     17. 24.
   Det andra åhret bestijger till 45 tunnor 20 cappar, der af
D. godh lerjordh, till                                                                                               29.   2.
E. Sidländig swartmylla af engen uptaget, till                                                           10. 10.
F. Dito moojordh, till                                                                                               6.   8.
   Af föregående blifwer åhrligen 45 tunnor 5 1/2 cappar, der af
   första graden,                                                                                                                              23. 24.
   Tredie graden,                                                                                                                               9. 13 1/2.
   Fierde graden,                                                                                                                             12.
        Engiarna in alles 108 lass, der af
G. wästerengen innehåller 20 tunlandz widd af skarp och torr hårdwall, till                                                         15.
H. Österengen en dehl af hårdwall till 10 tunlanddz widd, kastar af sig,                                                              10.
J. Dito små starr och bladhgräs, 18 1/2 tunlandz widd, kan bärgas i medellmåttige ahr1,                                      55.
K. Kattengen af små star och mossbottn 16 tunlandz widd, gifwer                                                                     24.
   I Kråkengen hwar sina tegar af  små star som icke afmätt ähr, tillhopa,                                                               4.
   Uthmarken bestående af ringa widd till knapt gerdzle och föga
   wedebrandh, intet muhlbete, på des ägor efter marken ähr
   mäst sandwall, twenne stycken små skogzhagar af föga bete,
   till hwart hemman ähr torpwretar här och der af uthmarken
   uptagne, hwilka hwar till sitt behörige hemman införde ähro.
                      Hemmanen.
1. Det först hemmanet som begynner sin lott på östere och södre sijdan ähr
   cronohemman som rustas före af förnämbde fru, hafwer i by-
   mählning 10 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                              9. 15.        22 2/3.
L. Torpet här till medh dess wretar, den ene 1 tunna 12 cappar, den andra 1 tunna
   21 cappar, alt skogzjordh, gör åhrligen,                                                                                          1. 16.
1. Det andra hemmanet der näst samma frus gambla frelsehemman som ähr sätherij, hafwer
   i bymätning 9 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                             8. 17.       20 1/3.
M. Torpet eller fierdedels hemmanet Kråcbohlet som hörer till detta hemman ähr för
   en run tijd sedan uthi cronones jordebok belagdt till 1/4
   frelsehemman som aldeles af detta föreskrefne frelsehemmans ägor
   uptaget ähr uthi des rätta sohlskift och elliest ingen wret
   hafwer, uthan detta som ändå för des swagheet de tager
   uthi Kattengen aldeles under Kråkbohlet lagde ähro
   och frälsehemmanet således emot de andre hemmanen i byn intet hafwer
   hafwandes uthsäde det ena åhret till 3 tunnor 22 cappar, det andra åhret
   4 tunnor 24 cappar alt skogzjord som blijr åhrligen,                                                                        4.   7.
N. En skarp och torr mosseng der hooss tämmelig stor och widh, till                                                                     5.
   Föruthan Kattengen som uthi hemmanetz eng inrächnadt ähr.
1. Det tredie hemmanet cronohemman på samma rusting indelt, hafwer i byn
   6 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                                                5. 22.      13 1/2.
O. Torpwreet der till af skogzjodh2 till 5 tunnor 3 cappar, som giör åhrligen,                                       2. 17 1/2.
1. Det fierde hemmanet offanbemälte frus skattehemman, hafwer 11 öresland, der af en uthjord
   om 1 orsland3, leijsta och de 10 örslander i skifte med byn, uthsar4 åhrligen,                                    9. 15.      22 1/3.
P. Torp wretar der till den ene 2 tunnor 4 cappar, den andre 2 tunnor 26 cappar skogzjord, åhrligen, 2. 15.
Q. Engzhage af smått starhöö,                                                                                                                              2.
2. Det fempte hemmanet cronohemman på samma rustning, hafwer i byn 5 2/3 öresland,
   uthsår der efter åhrligen,                                                                                                                   5. 11 3/4.  12 3/4.
R. Der till 2 wretar den ene 2 tunnor 2 cappar, den andre 2 tunnor 6 cappar, gör åhrligen,                 2.   4.
3. Det siette hemmanet ähr skattehemman och så på samma rustning
   indelt, hafwer i byn 7 örsland, uthsår åhrligen,                                                                                   6. 20.      15 3/4.
S. Kattorpet hafwer uthsäde det ena åhret till 2 tunnor 30 cappar, det an-
   dra åhret 1 tunna 28 cappar, giör åhrligen,                                                                                       2. 13.
T. Enghz hage af smått moss höö, till                                                                                                                     1.
U. Engzhage tillhörig skattehemanet om 11 öresland af smått starhö,                                                                     3.


____________________
1Fel för åhr.
2Fel för jordh.
3Fel för örsland.
4Fel för uthsår.