A17:107                          Notarum explicato.

    Wisby4 beståår aff 6 hemman 42 örslandh.
A. Ena åhrs uthsäde uthi östergierdet  som består af leerjord,   47 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde i söder och lillgierde består af lerjord,  37 3/7 tunnor.

C. Höslag på skougzängen som är staruals ängh med måsbotn, 28 1/2 lass.
D.    Storängen af starwall,                                                       34 lass.
     Till denne by fins ingen timber skoug uthan till gierd-
     lefång och wedbrand.
   Erich Ersson, frelse hemman 1, 15 örslandh.
     Ena åhrs uthsäde,                                                        16 tunnor 25 1/7.
     Andra åhrs dito,                                                                 13. 11 37/44.
     Wreterne af intet werde,
                  Åhrligt uthsäde,                                                                        15.   2 22/49.
     Skogz ängien,                                                                            20 lass.
     Storängen,                                                                                 12 lass.
E.  Långlöttan skiönwall och staar,                                                     8.
     Åkerslått,                                                                                     1. 
     Byängien starwall                                                                          4.                              45.
   Johan Martsson frelsehemman 1/2, 6 örslandh.
     Ena åretz uthsäde,                                              6 tunnor 22 6/7 cappar.
     Andra åhret,                                                                          5. 11 5/49.
                  Åhrligt uthsäde,                                                                          6.   1.
     På skougängien,                                                                           3 lass.
     Stoorängien,                                                                                 5.
     Långlötan skiönwall med starr ibland,                                            3.
F. Byängen starwall,                                                                          2.                              13.
   Erich Olsson och Matz Michelsson, 10 öresland tillhopa.
     Ena åhret uthsäde,                                                        11 tunnor 6 2/21.
     Andra åhretz dito,                                                                      8. 29.
     Åhrligt utsäde,                                                                                       10.   1 23/42.
     Höslag på skougängen,                                                           13 1/3 lass.
     Storangen1,                                                                              8.
     Långlöttan,                                                                                6.
     Byängen,                                                                                  2 1/2.                             29 5/6.
   Måns Lijfsteensson, cronehemman 1, 5 örslandh.
     Ena åhretz uthsäde,                                                                5. 19 1/12.
     Andra åhretz dito,                                                                  4. 14 1/2.
             Åhrligt uthsäde,                                                                               5.   14/24.
     Skougzängen   2 1/2 lass, storängen 3, långlöttan 2, byängen 1 1/4,                                    8 3/4.
   Isack Olufsson, hemman 1/2, 3 örsland.
     Ena års uthsäde,                                                                      3. 11 3/7.
     Andra års dito,                                                                        2. 21 27/49.
            Åhrligt uthsäde,                                                                                3.  48/49
     Höslag i ofwannembde ängiar,                                                                                         8.
   Matz Äskilsson, opdragit i wederlag till cronan emoth Risbärga,
     3 örslandh, 1/2 mantal.
     Ena året utsäde,                                                              3 tunnor 11 3/7.
     Andra åretz dito,                                                             2 tunnor 21 27/49.
           Åhrligt uthsäde,                                                                                 3.  48/49.
     Höslag sammaledes i ofwannembde ängiar,
   Wid denne by finnes 2:ne qwarnställe räntar 4 par steenar, dhe öfrige twenne qwar-
   narne ränta i qwarntäll3 10 tunnor hwardera åhrligen, desse höra
   gref Duclas och kyrkioherden till.
   De nedrige qwarnarne hörer den första under her Clas Rålamb som räntar, 12 tunnor.
   Den andra under fru Maria Kyhll räntar,                               10 tunnor.
G. Desse molnares2 åker kan wara af uthsäde,                      3 tunnor 28.     1. 30.
   Starwals äng, till                                                                                                              20 lass.
   Skarptorpet hörer under skattegården.
   Södertorpet hörer under Erich Ersson.
   Finnes och 2:ne sågeqwarnar som går höst och wår, på samma condition
   som dhe andre qwarnarne.

________________
1Fel för storängen.
2Fel för mölnares.
3Fel för qwarnställ?
4Fel för Wistby.