A17:111Litter.                      Notarum explicatio.                                      Åhrligt
                                                                                                         uthsäde.
                                                                                                         åker.
                                                                                                         tunland.
   Östersta består uthaf 3 hemman tilhopa 20 örsland, hwilk< > uthsäde
A. Det ena åhret ähr till 33 tunnor 5 cappar, der af
B. godh lerjord klapurblandat, till                                      11.   8.
   Dito lerjord moblandat, till                                             10. 18.
C. Dito mojord och skogzjord mycket sweksam,              11. 11.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 39 tunnor 14 cappar, der af
D. god klapurblandat lerjord, till                                        10.   8.
E. Dito hårdbrukat lerjord, till                                            11. 26.
F. Dito mycket sweksam mojord, till                                 18.   4.
   Uthaf föregående uthsäde blifwer åhrligen till byn 36 tunnor 21 1/2 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                               10. 24.
   Af andra graden,                                                                            11.   6.
   Af sidsta graden,                                                                            14. 23 1/2.
   Engen bestående in alless till 125 lass, der af
G. godt hårdwals höö, till                                                                                      40.
H. Dito starhöö, till                                                                                                85.
   Här till ähr ingen uthmark wedh Sielfwa byn uthan en afråatt
   skogzfiell half mijhl från byn hwilken består af god skog
   till gerdzle och wedebrand sampt något löfskog, föga något
   timber, elliest så ähr wed byn knapp muhlbete, fiske
   här till ähr allenast ett lijtet stycke uthi en insiö Siählsiön
   som är af föga wärde, flere lägenheter finnes intet.
                         Granna
1. Erick Jönsson, gamla frelsehemman tilhörigt rådman Strömborg, hafwer i bymähl-
   ning 6 örsland, uthsår der efter åhrligen,                                         11.                37 1/2.
   Noch hörer till detta hemman twenne stycken fiellar i det ena gärdet belägne,
   innehålla 30 cappar, hwilket gör åhrligen,                                             15.
   Noch en wret der till af 8 cappland, gör åhrligen,                                    4.
2. Lars Mårtensson, gamla frelsehemman Lilliemarckz erfwingar tilhörigt, hafwer lijka
   stort öhrethal med föregående och uthsår åhrligen,                          11.                37 1/2.
L. Twenne stycken wretar här till om 36 cappeland, gör åhrligen,            18.
3. Erick Ollson, cronohemman som herr Landzhöfdingen Gyllenborg rustar före,
   hafwer i bymählning 8 örsland och uthsår åhrligen,                          14. 21 1/2.     50.
M. Der till en wret om 18 cappland som giör åhrligen,                               9.