A17:113Litter.                       Notarum explicatio.                                 Åhrligt uthsäde.   Eng.
                                                                                                        åker.                sommar.
                                                                                                    tunnor. cappar.    lass.
   Hemmingzbo består af 1/4 cronohemman afgärdat eller upbygdt på Östersta skogz-
A. fiell, hafwer uthsäde det ena åhret af sijdländig swartmylle
   jordh som i wåthår en stör1 dehl lijder skada af wattn, till     4.
B. Det andra åhret äfwen lijka, till                                           4.   4.
   Blifwer altså åhrligt uthsäde, till                                                            4.   2.
C. Eng här till ähr uprögdt af mossar och kär så wähl på Östersta
   ägor som en dehl öfwer rågången på allmenningen eller
   som Moga boerne willie, på sine ägor, kan bärgas i medel-
   mattige2 åhr af starr och mosshöö, till                                                               16.
   Nödtorftig skog och muhlbete hafwer detta heman på Öster-
   sta skog lijka med de heman som om honom rådande ähro.

   Östersta som ifrån denne sin skogzfiell 1/2 mijhl wägz ähr
   belägen, hafwer här sin nödtorftige fångskog hwilken
   med sijne gode rör ähr om rösat, som skulle stanna
   uthi Ofwan siön, men nu för tijden äger byn uthi
   siön ingen dehl uthan der näst intill ähr 1/4 frelsehemman
   lydandes under Frötuna gård som förmehnes eller
   uthi wissa och ful sanning skall wara att det en dehl
   af ägorna borto hafwer och åth minstonne så mycket
   som Östersta skulle komma till ett råda i Ofwansiöns
   wiken, som af några män närwarandes relaterade
   det sig så skohlat tildraget, först så skolat för 70 åhr
   tilbaka både frelsehemman i Östersta tillijka med detta fierde-
   dels hemmanet Bolsinge legatt under Frötuna och den tijden
   bodt en Mickell Hanson benämdt i Bolsingen, hwilken 3 åhr
   efter hans dijtkomst fick lof af sin hussbonde eller her-
   re på Frötuna kyhlen, att afbränna skogen ofwan
   siöändan, der med att giöre sig en beteshage uthaf, som
   och så ännu ähr och för beteshage under Bolsinge bru-
   kas, hwilket består elliest i sig sielft af ringa ägor och
   altså instängde både hagen och fisket, så att Östersta
   nu ey komma att fiska i bemälte siö, detta alt bekände
   dess måg som det först inkrächtat hade, så wähl som
   Hans Bengtson i Skärsättre torpet med Matz Mickelson
   i Harmossen, således med samma ware passerat.


________________
1Fel för stor.
2Fel för medelmåttige.