A17:115aLitter.               Notarum explicatio.                                             Åker.      Eng.
                                                                                              tunnor. cappar. sommar lass.
   Kräby består af 3 hemman och tilhopa 24 örsland, hafwandes föruthan bygärdet
   åthskillige andre wretar och intagor på uthmarken och der till med
   3 torp wed Ofwansiön som hwart hemman borde ett tilkomma, men
   här tils det norra torpet som till skattegården lyda skulle en
   lång tijd brukatz under Lydinge herregård och ännu brukas,
   hafwer wähl waret klandrat och tingfördt som häradzdommen
   af den 28 october 1680 med mehra uthwijsar och det under hemanet
   tilldömbt, hwilket sedermehra appellerat blef under lag-
   mans domb som i så måtto confirmerar häradz dommen som
   det till en laga dehlning och jämkning grannarne emellan
   skrijda skulle, att hwar och en kan niuta sin dehl efter dess
   öhrethal.
   Ähr altså ransakatt och eftersedt om alle hemman skulle hafwa lijka propor-
   tion efter öhrethalen, så befinnes uthi åker och eng ingen diffe-
   rentz, ey heler uthi wretarne på uthmarken uthan hwart och ett
   hemmans dehl ligger i sitt rätta sohlskipt, så att intet för någrom
   fattas uthan jämbnstort och jämbngodt, men de 3 torpen
   som wed siön liggia och innom byens rätta odisputerlige rå-
   gång, ähro till det ena hemanet som under Lydinge ligger
   twenne torp och skattegården äger der emot intet, ey
   heller på något annat stelle sin fyllnadt, uthan det norsta
   torpet måste, så wijda hwar och en bör niuta sin dehl af
   alle tillhörigheeter som innom rågången bergripes, koma
   skattegården till och då blifwa alla hemman lijka lotta-
   de efter des öhrethal och lagmans dommen i så måtto
   fullgiordh som tillåter skyndsam dehlning.

   Föllier nu wijdare uthsädet så wähl på byåkrarna som wretar och
A. torpen, hafwandes denne by uthsäde det ena åhret i Kråck-
   giärdet af mäst moojord, till                                                  19. 31.
B. Dito leerblandat jord, till                                                       7.   4.
C. Dito i Knösswreten af leerblandat jord, till                            1. 21.
D. Noch en fiell no 1 och 2 tilhörig, om                                     1. 16.                  30.   8.
E. Det andra åhrs uthsäde af leerjord, till                                 16. 28.
F. Dito lillgärdet af klapurblandat jord, till                                  6. 25.                  23. 21.
   Torpen och wretarne blifwa här nedanföre till hwart hemman
   specificerade.
G. Engiarna först Möömörkret af hårdwall, till                          24 lass.
H. I samma eng en fiell till no 1 och 2, om                                  1 lass.
J. Knööss engen af skarp hårdwall, till                                        2 1/2 lass.
K. Kråk engen af små star öfwerwäxt af mossa, till                   12 lass.                                  39 1/2.

   Uthmarken bestående af tämmelig god gerdzlefång och wedebrand sampt
   löfskog, men elliest mycket bergog mark så att der igenom
   ähr knapt muhlbete på des ägor, lijtet fiske i Ofwan siön
   och elliest inga lägenheeter.
                           Grannarna.
1. Matts Johansson, skattehemman ligger med uthlagarne under herr Jöran Flem-
   ming på Lydinge, hafwer uthi byn 9 öresland, uthsår det ena
   åhret 8 tunnor 27 7/8 cappa, det andre åhret 10 tunnor 25 cappa, uthi fiellen
   i Kråckgiärdet 24 cappar, giör åhrligen,                                                            10.   6 1/2.  14 33/38.
L. Uthi wreten näst Kråck engen mojord mycket sweksam, till  3 tunnor 7 1/2 cappa.
M. Qwarntorpz wreten dito slagz jord, till                                      2.   3 1/2.
N. Noch en lijten wreet af moojord, till                                        17 1/2 cappa.
   Torpett Gullungen som till detta heman komer att lyda hafwer
O. uthsäde det ena åhret af mooblandat jord, till                              2 tunnor.
P. Det andra åhrs uthsäde af mäst samma jordmohn doch
   någott jässjord, till                                                                      2 tunnor 6.       2.   3.
Q. Engen der till af en dehl grof hårdwall och sampt star, till                                                    16.
2. Erick Andersson, frelsehemman under herr Jöran Flemming på Lydinge,
   hafwer uthi bymählning 9 örsland lijka med skattegården
   och äfwen wähl uthi åker som eng med höö lijka,                                              10.   6 1/2.   14 33/38.
R. Uthi wreten näst Kråk engen af moojord, till                         3 tunnor 6.
S. Den wreten som swarar emot skattegardz1 qwarnwret
   ligger öde och skogwäxt.
T. Dito det tredie wretstellett och öde.
   Torpet som på detta hemans lott och dehl ligger, hafwer uthsäde det
U. ena åhret af swartmylla, till                                                       2. 17.
W. Det andra åhret af mojord och swartmylla, till                          3. 25.               3.   5.
X. Engen der nedan före af groff hårdwals höö, till                                                                  10.
3. Per Hansson, gammal frelsehemman sahlig herr landzhöfding Olaj Thegners
   erfwingar tillhörigt, hafwer uthi bymählning 6 örsland.
   Uthsår det ena åhret 5 tunnor 29 1/4 cappa, det andra åhret 7 tunnor 6 cappar,
   giör åhrligen,                                                                                                      6. 17 5/8.     9 5/8.
Y. I wreten näst Kråkengen af moojord, till                                    1.   4.
Z. Dito en wreet öde och skog wäxt.
4. Dito en wreet öde.
5. Torpet till detta hemman hafwer uthsäde det ena åhret af
   mäst moojord, till                                                                       2.  7 cappar.
6. Det andra åhret af leerblandat och swartmylla, till                       3.  7.                2. 23.
7. Engen der till af hårdwall,                                                                                                     5.

_____________
1Fel för gårdz.