A17:8Litter.               Notarum explicatio.                                           Uthsäde.   Eng.
                                                                                                       åhrligen.   sommar.
                                                                                             tunnor. cappar.  lass.
   Måby består af 2 hemman och 16 örsland tilhopa, hafwa uthsäde dett
   ena åhret till 24 tunnor 24 cappar, der af
A. god lerjord, till                                                                     9. 18.
B. Trangärdet af lerjord och swartmylla ähr och moblandat, till  9. 14.
C. Dito af moo och öhrjord, till                                                 5. 24.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 19 tunnor 22 cappar, der af
D. god lerjord med stenklapur ibland, till                                10. 22.
E. Dito uthaf moo och öhrjord sweksampt, till                          9.
   Uthaf förestående uthsäden blifwer åhrligen 22 tunnor 7 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                   10.   4.
   Af andra graden,                                                                  4. 23.
   Af fierde graden,                                                                  7. 12.
F. Engen wed byn bestående af godt hårdwals höö, till                           40.
   Skogz engiarna ähro beskrefne wed hemmanen.
G. Torpet Maren hörer frelsehemmanet till, uthsår det ena åhret 26 kappar, det andra
   åhret 25 kappar alt af skogzjord, hwilket gör åhrligen,              25 1/2.
   Eng till torpet strax hooss af små starr, till                                              1.
   Uthmarken ähr wähl en stor dehl till hagar inhägnadt och de öfrige
   dehlen hafwer denne by tilhopa medh Tompte, hwarest kan wara
   nödtorftigt gerdzle och wedebrand sampt muhlbete, nödtorftige
   beteshagar, twenne stycken qwarnar, den ene tillhörig Tompta, den
   andre nu crone och tilhörig cronohemmanet.
              Grannarna.
1. Bockhollaren Wattman, frelsehemman under Wallstanäs, hafwer uthi byn
   8 örsland, hwar efter åhrligen uthsås,                                 11.  3 1/2.   20.
   En skogzeng af mosshöö och små star, till                                              7.
   Torpet Maren uthsår åhrligen,                                                 25 1/2.     1.
2. Per Peersson, waret frelsehemman som sedan updraget till cronan af herr Gyllenklous
   erfwingar och nu indelt på cavalleriet till rustningz stam och af före-
   nembde erfwingar rustas före, hafwer uthi byn 8 örsland lijka med
   föregående och åhrligen uthsår,                                         11.  3 1/2.    20.
   Twenne stycken skogz engiar af moss och starhöö, till                          10.
   En tullqwarn hörer och så till detta hemmanet som gör mäst åhret om-
   kring äfwen med hemmanet updragen och indelt.