A17:10                        Notarum explicatio.                         Tunnor. Cappar. Åhrligt. Sommar lass.
                                                                                                               uthsäde. höö.
                                                                                                        tunnor. cappar.
   Wreeta består af 1/2 mantahl á 4 öreslandh, hafwer åker till dhet
A. ena åhrs uthsädhe af klappersteen, moo och gruus, mycket swijksam
   och grundh, till                                                                       6. 16.
B. Det andra åhrs uthsädhe af dito jordmonn,                            8. 16.
C. En wret nyligen af beteshagen upptagen af elak dynghjordh,  1. 16.
                       Blifwer åhrligit uthsädhe,                                                  8.  8.
E. Twenne stycken ängzfiellar blandh Hoffwa och Kållhammars ängiar,
   äro belägne ett gott stycke från byn bestående af hårdh och
   starrwall sampt smått stagg, till                                                                            13 1/2.
   Skough uthi des beteshaga till gärdzle och stöör, men förslår
   intet till weddebrandh, knapt muhlbete och intet fiskie.