A17:12Litter.                   Notarum explicatio.                                       Åhrligt.  Eng.
                                                                                                      uthsäde.  sommar.
                                                                                           tunnor. cappar.  lass.
   Fransåker består nu af 2 heman och efter cronones jordebok
   med Hofz uthjorden 22 5/6 örsland men när uthjorden afdrages
   blifwer hemanen till dehlningz 21 1/3 örsland hwarest uthsås
   det ena åhret 27 tunnor 5 cappar, der af
A.  god lerjord med stenklapurblandat, till                         21. 30.
B. Dito af mojord och något röjord, till                               5.   7.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 26 tunnor, der af
   godh leerjordh, till                                                           8.   8.
D. Dito moo och öhrjord mycket sweksam, till                 17. 24.
   Blifwer altså åhrligen 26 tunnor 18 1/2 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                            15.   3.
   Af fierde graden,                                                                         11. 15 1/2.
               Engiarna innehålla in alles 140 lass, der af
E. Löth engen af halfparten hårdwall och halfparten små star, till                        48.
F. Lill engen af små star, till                                                                              34.
G. Qwallan dito små star, till                                                                              8.
H. Nyengen dito små star, till                                                                           50.
   Uthmarken här till ähr lijten och ringa, skog af smått byske
   odugligt till gerdzle och wedebrand, magert muhlbete,
   hwar sin lijten beteshage wed gården af godt bete och
   eliest inga andra lägenheeter.
                        Grannarna.
1. Matts Ersson, cronehemman som capiten leutnanten herr Erick Gustafson rustar
   före, hafwer tillförne waret twenne skattehemman, det ena be-
   finnes i jordeboken wara 5 1/2 örsland det andra 6 1/3 örsland
   som går tilhopa 11 5/6 örsland, uthaf desse hafwer detta heman
   en uthjord uthi Hoff om 1 1/2 örsland, skulle så uthi byn
   wara behullet 10 1/3 örsland, hwilket det intet äger uthan
   allenast 9 örsland i skifte med det andra hemmanet, hwarföre ähr
   af nöden att ortugadehlning dem emellan skeer, för ähn
   som något wist efter öhrethalet uthrächnas kan.

2. Johan Ersson, accademia hemman hafwer efter cronones
   jordebok 11 örsland som till wijdare ransakning och or-
   tugadehlning förblifwer.
J. En wreet som detta hemman allena häfdar om 3 tunnor 4 cappar, alt
   skogzjord och det andra hemanet intet der emot
   så många rör som ähre upsatte ähre mest gilltige och gode.