A17:14Litter.                  Notarum explicatio.                           Uthsäde.   Eng.
                                                                                          Årligen.   sommar lass.
                                                                                           åker.
                                                                                         tunland.
   Hoff består af ett heman och en uthjord tilhopa 5 1/2 örsland.
A. Hafwer uthsäde det ena åhret af öhrjord och moo-
   jord mycket sweksam, till                                       5. 12.
B. Det andra åhret af swartmylla och lerjord med
   sandblandat, till                                                      6. 14.
C. Dito rösandjord, till                                                   30.
   Uthaf föregående blifwer åhrligen 6 tunnor 12 cappar, der af
   god jord af förste graden,                                                      3.  7.
   Af fierde graden,                                                                   3.  5.
   Engen belägen uthi Franssåkers eng af mäst små star,                         15.
   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller muhl-
   bete.

   Mats Ersson, frelsehemman tillhörigt Mörners erfwingar, hafwer
   i skifte 4 örsland, hwar efter uthsås åhrligen,                          4. 20.   11.
D. Här till hörer en wreet af skogzjord, om                 1. 27.
E. Noch en wret af samma jordmon, till                          17.
   Hwilket gör åhrligen,                                                             1.  6.
   Uthjorden hörer till crono eller rustningz hemmanet i Fransåker,
   hafwer i mählning 1 1/2 örsland, utsår åhrligen,                       1. 24.      4.