A17:16Litter.                 Notarum explicatio.                                               Åhrligt.  Eng.
                                                                                                           uthsäde.  sommar.
                                                                                                tunnor. cappar.  lass.
   Rickeby består af 5 hemman och 40 öreslandh, hafwer uthsäde
   det ena åhret till 38 tunnor 22 kappar, der af
A. sandblandat lerjord, till                                                12. 26.
B. Dito moojordh mycket grun och stenig, till                    25. 28.
   Det andra åhret bestiger till 46 tunnor 2 cappar, der af
C. godh lerjord sandblandat, till                                        26. 26.
D. Dito mojord lerblandat, till                                           19.   8.
   Blifwer åhrligen 42 tunnor 12 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                   19. 26.
   Af tredie graden,                                                                                  9. 20.
   Af fierde graden,                                                                                12. 30.
F. Engen bestående af 113 1/2 tunlandz widd af mossbottn
   mycket sanck och swår i wåthår att berga, wed
   gerdes gårdarne ähr mast1 hårdwall, kan beräch-
   nas i medellmåttige åhr, till                                                                                    200.
   Här till ähr godh uthmark både till skog som muhlbete
   och elliest så ähr något twistigt medh häradz boerne
   om rätta skilnaden almenningen emellan
   hwarföre rågången på skogsijdan denne gången
   icke kunde afmätt blifwa.
                    Grannnarna.
1. Johan Svenson, skattehemman augment på rustningen i sama by,
   hafwer i byn 8 1/2 örsland, uthsår åhrligen,                                            9.    3/20.    42 5/10.
2. Anders Ersson, gammalt frelsehemman fru Måhnsiöldh tillhörigt,
   hafwer i byn 4 1/2 örsland, uthsår åhrligen,                                            4. 24 4/5.    22 5/10.
3. Eric Persson, cronohemman kiöpt från cronan under Steninge,
   hafwer i byn 6 örsland, uthsår åhrligen,                                                 6. 11 2/5.    30.
4. Rådmannen i Stockholm Jonas Hanson Merling, skattehemman rustning
   stam, hafwer i byn 15 örsland, hwar af det ligger i
   2:ne skiften, den ene dehlen ligger emellan no 2 och 3
   kallas Ortan 2 1/3 öresland, har i skiftett 12 2/3 ör, ähr tilhopa åhrligen, 15. 28 5/10.  75.
5. Dito rådmans augmentz hemman crono och hafwer i byn
   6 örsland, uthsår åhrligen,                                                                     6. 11 2/5.    30.
G. Torpet Pipan uthsår det ena åhret 1 tunna 10 cappar, det
   andra åhret 30 cappar, gör åhrligen,                                                     1.   4.           1.
H. Noch ett torp som hafwer uthsäde det ena åhret 1 tunna 16 cappar,
   det andra 1 tunna 22 cappar, gör åhrligen,                                           1. 19.


_____________
1Fel för mäst.